Posts Tagged ‘vigília’

Drahí mladí,

Všetkých vás pozdravujem, osobitne mladých, ktorí mi položili svoje otázky a ďakujem im za úprimnosť s ktorou hovorili o svojich obavách, ktoré istým spôsobom vyjadrujú túžbu vás všetkých dosiahnuť niečo veľké v živote, niečo čo vám dá plnosť a šťastie. Ako však môže byť mladý človek verný kresťanskej viere a zároveň ašpirovať k veľkým ideálom súčasnej spoločnosti? V evanjeliu, ktoré sme si vypočuli, nám Ježiš dáva odpoveď na túto dôležitú otázku: „Ako mňa miloval Otec, tak aj ja milujem vás; zostaňte v mojej láske” (Jn 15,9).

Áno drahí priatelia, Boh nás miluje. Toto je veľká pravda nášho života, ktorá dáva zmysel všetkému ostatnému. Nie sme ovocím náhody, alebo iracionálnosti, ale na začiatku našej existencie je Boží plán lásky. Zostať v jeho láske teda znamená žiť zakorenení vo viere, pretože viera nie je jednoduchým prijatím niekoľkých vzdialených právd, ale intímnym vzťahom s Kristom, ktorý nás privádza k otvoreniu nášho srdca tomuto tajomstvu lásky a žiť ako osoby, ktoré vedia, že sú milované Bohom.

Ak zostanete v Kristovej láske, zakorenení vo viere, stretnete, aj napriek protivenstvám a utrpeniu, pôvodcu radosti a veselosti. Viera sa nestavia proti vašim najvyšším ideálom, naopak, pozdvihuje ich a zdokonaľuje. Drahí mladí, neuspokojte sa s niečím, čo je menej ako Pravda a Láska, neuspokojte sa s niekým, kto je menej ako Kristus. Presnejšie dnes, keď dominantná relativistická kultúra sa vzdáva hľadania pravdy, ktoré je najvyššou ašpiráciou ľudského ducha, musíme ponúknuť s odvahou a pokorou univerzálnu hodnotu – Krista, ako spasiteľa všetkých ľudí a prameň nádeje pre náš život. On, ktorý na seba zobral naše trápenie, pozná dobre tajomstvo ľudskej bolesti a ukazuje svoju prítomnosť, plnú lásky vo všetkých tých, ktorí trpia. A oni, zo svojej strany, spojení s Kristovým utrpením, sa zúčastňujú zblízka na jeho diele vykúpenia. Okrem toho, naša nezištná pozornosť k chorým bude vždy pokorným a tichým svedectvom spolutrpiacej Božej tváre.

Drahí priatelia, nech vás žiadne protivenstvo neparalyzuje! Nemajte strach zo sveta, ani z budúcnosti, ani z vašej slabosti. Pán vám umožnil, aby ste žili v tejto chvíli histórie, aby vďaka vašej viere zaznievalo jeho Meno na celej zemi.

Počas tejto modlitbovej vigílie vás pozývam, aby ste prosili Boha, aby vám pomohol objaviť vaše povolanie v spoločnosti a v Cirkvi a vytrvať v ňom s veselosťou a vernosťou. Stojí to za to, aby sme v našom vnútri prijali Kristovo volanie a kráčali s odvahou a širokým srdcom po ceste, ktorú nám ponúka! Mnohí sú Pánom povolaní do manželstva, v ktorom muž a žena, vytvoriac jedno telo (porov. Jn 2,24), sa realizujú v hlbokom živote spoločenstva. Je to nádherný a zároveň namáhavý horizont. Projekt skutočnej lásky, ktorá sa obnovuje a prehlbuje každý deň, deliac sa o radosti a ťažkosti, je charakterizovaný darom celej osoby. Preto uznať krásu a dobrotu manželstva znamená uvedomovať si, že iba kontext vernosti a nerozlučnosti, ako aj otvorenie sa pre božský dar života, je ten vhodný pre veľkosť a dôstojnosť manželskej lásky.

Ďalších zase Kristus volá, aby ho nasledovali zblízka v kňazstve a v zasvätenom živote. Aké krásne je vedieť, že Ježiš ťa hľadá, sleduje ťa svojim pohľadom a svojim nezameniteľným hlasom hovorí aj tebe: “Nasleduj ma!” (porov. Mk 2,14).

Drahí mladí, aby sme objavili a verne nasledovali životné povolanie, ku ktorému každého z nás povoláva Pán, je nevyhnutné ostať v jeho láske ako priatelia. A priateľstvo sa udržuje iba prostredníctvom častého stretávania sa, rozprávania sa, zjednotenia a delenia sa o nádeje i obavy. Svätá Terézia Ježišova hovorila, že modlitba je “priateľský rozhovor, byť často osamote spolu s tým, o ktorom vieme, že nás miluje” (porov. Libro della vita, 8). Pozývam vás teda, aby ste teraz ostali a adorovali Krista, skutočne prítomného v Eucharistii. Rozprávali sa s ním, predkladali mu vaše otázky a počúvali ho. Drahí priatelia, modlím sa za vás celou dušou. Pokorne vás prosím, aby ste sa modlili aj za mňa. Prosme Pána počas tejto noci, priťahovaní krásou jeho lásky, aby sme vždy žili verne ako jeho učeníci. Amen!

Pozdrav vo francúzštine

Drahí mladí hovoriaci po francúzsky, buďte hrdí na to, že ste dostali dar viery a ona bude osvecovať váš život v každej chvíli. Oprite sa o vieru vašich drahých, o vieru Cirkvi! Prostredníctvom viery sme postavení na Kristovi. Stretávajte sa s ostatnými, aby ste ju prehlbovali, často prijímajte Eucharistiu, vynikajúce tajomstvo viery. Iba Kristus môže odpovedať na ašpirácie, ktoré nosíte vo vás. Nechajte sa uchytiť Bohom, aby vaša prítomnosť v Cirkvi jej dala nový rozmach!

Pozdrav v angličtine

Drahí mladí, v týchto chvíľach ticha pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou, pozdvihnime našu myseľ a naše srdcia k Ježišovi Kristovi, Pánovi nášho života a budúcnosti. Nech on vyleje svojho Ducha na nás a na celú Cirkev, aby sme mohli byť majákom slobody, zmierenia a pokoja pre celý svet.

Pozdrav v nemčine

Drahí kresťanskí mladí, hovoriaci po nemecky! V hĺbke nášho srdca túžime po tom, čo je veľké a krásne v živote. Nenechajte upadnúť vaše túžby do prázdna, ale urobte ich pevnými v Ježišovi Kristovi. On sám je základom, ktorý podopiera a pevným pilierom pre naplnený život.

Pozdrav v taliančine

Obraciam sa teraz na mladých Talianov. Drahí priatelia, táto vigília ostane ako nezabudnuteľná skúsenosť vášho života. Chráňte si plameň, ktorý zapálil Boh vo vašich srdciach túto noc: robte tak, aby nezhasol, živte ho každý deň, deľte sa o neho s vašimi rovesníkmi, ktorí žijú v tme a hľadajú svetlo pre svoju cestu. Ďakujem! Dovidenia, uvidíme sa zajtra ráno!

Pozdrav v portugalčine

Drahí priatelia, pozývam každého z vás, aby ste nadviazali osobný dialóg s Kristom a predniesli mu vaše pochybnosti, ale predovšetkým ho počúvali. Pán je tu a volá vás! Mladí priatelia, stojí za to počuť v našom srdci Ježišovo slovo a kráčať nasledujúc jeho kroky. Proste Pána, aby vám pomohol objaviť vaše povolanie v živote a Cirkvi a vytrvať v tomto povolaní s radosťou a vernosťou vediac, že On vás nikdy neopustí a nikdy vás nezradí. On je s nami až do konca sveta.

Pozdrav v poľštine

Drahí mladí priatelia z Poľska! Táto naša modlitbová vigília je preniknutá Kristovou prítomnosťou. Istý si jeho láskou, môžete sa priblížiť k Nemu s plameňom vašej viery. On vás naplní svojim životom. Vybudujte váš život na Kristovi a na jeho evanjeliu. Z celého srdca vás žehnám.

Preložil Ludovít Malík.
Zdroj: TKKBS.

Nikto z organizátorov Svetových dní mládeže 2011 si takto sobotňajšiu vigíliu nepredstavoval, na druhej strane nemohla dopadnúť lepšie. Bol to zážitok, na ktorý viac než milión mladých ľudí na letisku Cuatro Vientos nikdy nezabudne.

Prichádzajúci dážď, ktorý nás všetkých prekvapil.

Niekoľko mesiacov pred začiatkom Svetových dní mládeže 2011 navštívil prípravný tím v Madride Alberto Gasbarri, hlavný organizátor ciest pápeža Benedikta XVI. Organizačný tím SDM11 sa na toto stretnutie dlho a zodpovedne pripravoval. Gasbarrimu predstavili podrobný plán cesty a program pápežovej návštevy Španielska minútu po minúte. Vo vzduchu bolo cítiť uspokojenie.

Vtom prišla od Gasbarriho nečakaná otázka, na ktorú Španieli akosi neboli pripravení: “Aký máte plán v prípade, že bude pršať?”. Nastalo hrobové ticho. Ľudia sa na seba prekvapene pozerali a nevedeli, čo na to povedať. Ani vysoko improvizačné schopnosti španielského národa nefungovali. A tak niekto narýchlo odvetil: “Na konci augusta v Madride nezvykne pršať”.

Táto milá situácia sa organizátorom veľmi živo pripomenula počas sobotňajšej vigílie, 20. augusta na Cuatro Vientos, keď po pápežovom dlhoočakávanom príchode, prišla aj menej očakávaná búrka, ktorá znemožnila pokojný a plánovaný priebeh celej slávnosti.

Prichádzajúce mračná

Mala som to šťastie, že som sa nachádzala priamo na pódiu, v blízkosti Svätého Otca, odkiaľ sme mali na celý areál prekrásny výhľad. Už po prvých minutách sme si v diaľke všimli prichádzajúce mračná a čierňavu. Bolo nám jasné, že je to len otázka času, kedy to dorazí aj k nám.

A tak sa aj stalo. Celá slávnosť bola na viac než 20 minút prerušená silným dažďom a studeným vetrom. O chvíľu k nám jeden z organizátorov pristúpil a môjmu španielskému kolegovi, s ktorým sme do príchodu pápeža celú udalosť moderovali povedal: “Priprav sa na to, že Vigília bude zrušená. Musíš to oznámiť na mikrofón”.

Musím sa priznať, že vtedy nám nebolo všetko jedno. Všetká tá obrovská príprava, očakávania a obety zo strany mladých, priamy prenos a pozornosť celého sveta. V tom čase nefungovala žiadna technika, vypadoli obraz i zvuk. Veľkoplošnú obrazovku vedľa kresla Svätého Otca museli “zachraňovať” požiarníci. Snáď ani v Holywoode by to lepšie neurobili.

Toto je pápežová mládež

Bolo to neuveriteľné! Všetci sme sa začali modliť a povzbudzovať Svätého Otca Benedikta XVI. pokrikmi Svetových dní mládeže 2011. Jedným z najemotívnejších a najmocnejších bol práve tento: “Esto es la juentud del papa!” (preklad. “Toto je pápežová mládež”).

Toto je pápežová mládež!

Zrazu na pódiu i pod pódiom vznikla atmosféra, ktorá dala ďažďu úplne iný zmysel: zmysel požehnania a jednoty.

Ako dážď začal pomaličky slabnúť, Svätý Otec sa išiel pripraviť na adoráciu, ktorá bola skutočným stredom celej vigílie. Na Cuatro Vientos zavládlo úplné ticho a ďážď prestal.

Eucharistický Kristus bol už medzi nami na pódiu a pohľady všetkých sa upreli na kustódiu z Toleda, v ktorej bola vystavená Oltárna Sviatosť. Svätý Otec predniesol modlitbu.

Až neskôr sme sa dozvedeli, že to bol práve Benedikt XVI., ktorý nechcel slávnosť zrušiť, ale žiadal, aby sa vyčkalo, kým prestane pršať. Premoknutých mladých, ktorí však ani na chvíľu nestratili radosť a pokoj povzbudil slovami: “Vaša sila je silnejšia než dážď!”. I keď jeho plánovaný príhovor nezaznel v plnom rozsahu, bol to jeden z najsilnejších duchovných zážitkov pre státisíce mladých z celého sveta, medzi ktorými som bola aj ja.

Adorácia eucharistického Krista sa stala stredobodom celej vigílie.

FOTO: Archív SDM11.