Posts Tagged ‘svätá omša’

Pán kardinál madridský arcibiskup,
ctihodní bratia biskupi,
drahí kňazi a rehoľníci,
rektori a formátori,
milí seminaristi,
všetci priatelia,

S hlbokou radosťou slávim túto svätú omšu s vami všetkými, ktorí túžite stať sa Kristovými kňazmi pre službu Cirkvi a ľudí a ďakujem vám za milé slová privítania a prijatia. Tento katedrálny chrám Panny Márie, Kráľovnej Almudeny, je dnes ako obrovské večeradlo, v ktorom Pán túžobne slávi svoju Paschu s tými, ktorí túžia raz v jeho mene predsedať tajomstvám spásy.

Pri pohľade na vás si opäť uvedomujem, ako Kristus naďalej volá mladých učeníkov za svojich apoštolov, aby zostalo živé poslanie Cirkvi a evanjeliová ponuka svetu. Ako bohoslovci ste na ceste k svätému cieľu – stať sa tými, ktorí pokračujú v poslaní, ktoré dostal Kristus od Otca. Keď vás povolal, nasledovali ste jeho hlas a očarení jeho pohľadom lásky pokračujete na ceste k posvätnému úradu. Upriamte svoje oči naňho, ktorý je prostredníctvom svojho vtelenia najväčším Božím zjavením pre svet a prostredníctvom svojho zmŕtvychvstania zas verne napĺňa svoj prísľub. Vzdávajte mu vďaky za toto gesto lásky, ktoré prechováva ku každému z vás.

Prvé čítanie, ktoré sme počuli, nám ukazuje Krista ako nového a večného kňaza, ktorý z vlastného života urobil úplnú obetu. Responzórium žalmu možno úplne vzťahovať naňho, keď pri príchode na svet sa obracia k Otcovi so slovami: „Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu“ (porov. Ž 40, 8-9). Snažil sa mu vo všetkom páčiť – v slove a konaní, na cestách či v prijímaní hriešnikov. Jeho život bol službou a jeho obetavosť večným príhovorom, keď sa v mene všetkých postavil pred Otca ako Prvorodený zo všetkých. Autor Listu Hebrejom tvrdí, že takouto obetou navždy zdokonalil nás, ktorí sme boli pozvaní mať účasť na jeho synovstve (porov. 10,14).

Eucharistia, o ktorej ustanovení nám hovorí evanjelium (porov. Lk 22,14-20), je kráľovským vyjadrením tohto bezpodmienečného Ježišovho daru pre všetkých, dokonca aj pre tých, čo ho zrádzali. Obeta jeho tela a krvi za život ľudí a za odpustenie ich hriechov. Krv, znak života, nám bola daná od Boha ako zmluva, aby sme mohli priniesť silu jeho života tam, kde kvôli nášmu hriechu panuje smrť a tak ho zničiť. Kristovo zlomené telo a vyliata krv, teda jeho obetovaná sloboda, sa prostredníctvom eucharistických znakov premenili v nový zdroj vykúpenej ľudskej slobody. V ňom máme prísľub definitívneho vykúpenia a istú nádej budúcich dobier. Cez Krista vieme, že nie sme pútnikmi do priepasti, do ticha ničoty či smrti, ale putujeme do zasľúbenej zeme, k nemu, ktorý je naším cieľom i naším pôvodom. Drahí priatelia, pripravujte sa byť apoštolmi s Kristom a ako Kristus, aby ste ľudí dokázali sprevádzať po ceste a slúžiť im.

Ako prežívať tieto roky prípravy? Predovšetkým to musia roky vnútornej tichosti, vytrvalej modlitby, horlivého štúdia a rozvážneho včlenenia sa do činností a pastoračných štruktúr Cirkvi. Cirkev je spoločenstvom a inštitúciou, rodinou a poslaním, stvorená Kristom prostredníctvom Ducha Svätého, a zároveň aj výsledkom nás, ktorí ju tvoríme našou svätosťou i našimi hriechmi. Takto to chcel Boh, ktorý neodmieta robiť z chudobných a hriešnikov svojich priateľov a nástroje vykúpenia ľudského rodu. Svätosť Cirkvi je predovšetkým názornou svätosťou samotnej osoby Krista, jeho evanjelia a jeho sviatostí, svätosťou tej sily z hora, ktorá ju oživuje a podopiera. Máme byť svätí, aby sme nevytvárali rozpor medzi znamením, ktorým sme a skutočnosťou, ktorú chceme vyjadriť.

Dobre meditujte o tomto tajomstve Cirkvi, prežívajte roky vašej formácie s hlbokou radosťou, s vnímavým a jasným postojom, s postojom radikálnej evanjeliovej radosti, ako aj v láskavom vzťahu s časom a ľuďmi, medzi ktorými žijete. Nikto si nevyberá okolnosti, ani adresátov samotného poslania. Každá doba má svoje problémy, ale Boh dáva v každom čase potrebnú milosť na ich zvládnutie s láskou a realizmom. Preto v každej ťažkej situácii a skúške má kňaz vo všetkých oblastiach prinášať ovocie dobrých skutkov a zachovávať si v srdci vždy živé slová z dňa vysviacky, ktoré ho povzbudzujú stvárňovať život podľa tajomstva Pánovho kríža.

Stotožňovať sa s Kristom, drahí seminaristi, znamená stále viac sa identifikovať s tým, ktorý sa pre nás stal sluhom, kňazom a obeťou. Stotožňovať sa s Ním je v skutočnosti úloha, pre ktorú má každý kňaz obetovať celý svoj život. Vieme, že táto úloha nás prevyšuje a nikdy ju nebudeme môcť úplne dosiahnuť, ale ako hovorí svätý Pavol, bežíme k cieľu s nádejou, že ho dosiahneme (porov. Fil 3,12-14).

Ale Kristus – Veľkňaz je aj dobrým pastierom, ktorý chráni svoje ovce až tak, že dáva za ne svoj život (porov. Jn 10,11). Pri napodobňovaní Pána aj v tomto aspekte má vaše srdce dozrievať v seminári, zostávajúc úplne k dispozícii Učiteľovi. Taká disponibilita je darom Ducha Svätého a inšpiruje k rozhodnutiu žiť v celibáte pre nebeské Kráľovstvo, k odpútaniu sa od pozemských dobier, k jednoduchosti života a úprimnej poslušnosti bez pretvárky.

Proste ho teda, aby vám dal silu napodobňovať ho v jeho láske až do krajnosti, vrátane vzdialených a hriešnikov, žeby sa s vašou pomocou obrátili a vrátili na správnu cestu. Proste ho, aby vás naučil s jednoduchosťou a obetavosťou byť nablízku chorým a chudobným. Prijmite túto výzvu bez komplexov a povrchnosti, dokonca ako významný spôsob realizácie ľudského života v obetavosti a službe, ako svedkovia Bohočloveka, ako poslovia najvyššej hodnosti ľudskej osoby a následne ako jej bezpodmieneční ochrancovia.

S pomocou jeho lásky nenechajte sa zastrašiť okolím, ktoré chce vylúčiť Boha a v ktorom moc, majetok, či rozkoš sú často krát hlavnými kritériami ľudskej existencie. Možno vami budú opovrhovať, ako sa zvykne tými, ktorí poukazujú na tie najvyššie ciele, či odhaľujú bôžikov, ktorým sa dnes mnohí klaňajú. Iba vtedy sa život, hlboko zakorenený v Kristovi ukáže naozaj ako niečo nové, silno priťahujúce tých, ktorí skutočne hľadajú Boha, pravdu a spravodlivosť.

Povzbudení vašimi formátormi otvárajte vašu dušu Pánovmu svetlu, aby ste videli, či táto cesta, ktorá si vyžaduje odvahu a vierohodnosť, je vaša a smerujte až ku kňazstvu iba vtedy, ak budete pevne presvedčení, že Boh vás volá stať sa jeho služobníkmi a pevne rozhodnutí zastávať ho poslúchajúc cirkevné nariadenia.

S dôverou sa učte od toho, ktorý seba samého nazval tichým a pokorným srdcom a preto zanechajte každú ľudskú túžbu, aby ste nehľadali sami seba, ale vašim správaním buďte povzbudením pre vašich bratov a sestry, ako to robil svätý patrón španielskeho sekulárneho kléru – svätý Ján Avilský. Povzbudení jeho príkladom hľaďte najmä na Pannu Máriu, Matku kňazov. Ona bude vedieť stvárňovať vašu dušu podľa vzoru Krista, svojho božského Syna a naučí vás vždy zachovávať dobrá, ktoré On vydobyl na Kalvárii pre spásu sveta. Amen.

Preložil Andrej Klapka.
Zdroj: TKKBS.

Pri príležitosti inauguračnej sv. omše Svetových dní mládeže 2011, ktorá sa uskutoční v utorok 16. augusta na Námestí Cibeles v Madride a ktorej bude predsedať kardinál Antonio María Rouco Varela priniesli z poľského Krakowa relikviu blahoslaveného Jána Pavla II.

Ampulka s krvou Jána Pavla II. v relikviári v tvare knihy Evanjelia.

Milovaný pápež tak medzi mladými bude špeciálnym spôsobom prítomní. Organizácia SDM11 sa rozhodla, že táto uvítacia sv. omša sa bude slúžiť na jeho počesť. Ide o relikviu ex sanguine, čo znamená malú kapsulku, ktorá obsahuje krv Jána Pavla II., ktorá je uschovaná v ostenzóriu.

Ostenzórium (poz. red. liturgická ozdobná schránka) má tvar knihy a má pripomínať knihu Evanjelia, ktorá sa počas pohrebných obradov umiestnila na truhlu s telom Jána Pavla II. na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.

Pri tejto príležitosti budú môcť mladí – po splnení Cirkvou určených podmienok – odpustky. Podmienkou je svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysly Svätého Otca a predsavzatie viac nehrešiť.

Blahoslavený Ján Pavol II. bude na Svetových dňoch mládeže 2011 v Madride prítomný špeciálnym spôsobom.

FOTO: Archív SDM11.

Seminaristi a rehoľníci pripravujúci sa na kňazstvo sa môžu zúčastniť na slávení eucharistie, ktorú bude v sobotu 20. augusta o 10.00 hodine celebrovať v Katedrále Panny Márie Almudenskej v Madride Svätý Otec Benedikt XVI.

Každý záujemca sa musí oficiálne akreditovať na www.acreditacionseminaristas.org. Bude pritom potrebovať užívateľské meno a heslo, ktoré sa dajú získať zaslaním emailu na seminaristas@jmj2011madrid.com. V priebehu kráteho času záujemca obdrží potrebné informácie (meno a heslo) emailom.

Akreditácia pre seminaristov, ktorí sa chcú zúčastniť na slávení eucharistie celebrovanej Svätým Otcom je otvorená.

Akreditácia pre seminaristov, ktorí sa chcú zúčastniť na slávení eucharistie celebrovanej Svätým Otcom je otvorená.

Akreditácia spočíva vo vyplnení formulára, ku ktorému je potrebné pripojiť farebnú fotografiu. Akreditácia je k dispozícii v oficiálnych jazykoch SDM11: v španielčine, angličtine, francúzštine a taliančine a je otvorená do 30. júna 2011. Žiadateľ si akreditáciu bude môcť vyzdvihnúť osobne na mieste, ktorej bude upresnené neskôr.

Pri preukázaní sa bude potrebovať doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas) a poverovací certifikát. Certifikát je oficiálny doklad o tom, že dotyčný je v skutočnosti kandidátom na kňaza a musí byť opečiatkovaný a podpísaný zodpovednou osobou. Najvyšší možný vek účastníka je 35 rokov.

Poverovací formulár môže byť vyplnený v španielčine, angličtine, francúzštine alebo taliančine. Toto osobné poverenie k účasti na eucharistii nedáva možnosť získať ľahšie vízum, ani nenahrádza registráciu na Svetové dni mládeže, ani neumožňuje vstup na ďalšie podujatia SDM určené pre zaregistrovaných pútnikov.

Seminaristi a rehoľníci, ktorí sú diakonmi a majú záujem asistovať na slávení eucharistie so Svätým Otcom sa musia zaregistrovať na vyššie uvedenej webovej stránke a tiež ako diakoni na stránke www.acreditacionsacerdotesjmj.org.

V prípade záujmu o vyzdvihnutie viacerých akreditácií naraz, je nevyhnutné zachovať nasledujúci postup: seminarista či rehoľník, ktorý je kandidátom na kňazstvo bude môcť vyzdvihnúť viacero akreditácií pod podmienkou, že sa predstaví osobným dokladom a poskytne originálne poverovacie certifikáty ostatných seminaristov, či kandidátov na kňažstvo.

S akoukoľvek otázkou sa môžete obrátiť na emailovej adrese: seminaristas@jmj2011madrid.com.

FOTO: Archív SDM11.

Slováci sa vo svete nestratia. O to viac to platí o otcovi Pavlovi Nogovi z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta. Nie je to tým, že by mal schopnosť prekričať všetkých Španielov, i keď na hlasný prejav a smiech si už v Madride privykol.

Je to skôr tým, že meria minimálne dva metre. Hneď od prvého okamihu sme si porozumeli a veľmi rýchlo ma presvedčil o tom, že nie je nič lepšie nad zdravý sedliacky rozum so štipkou slovanského humoru.

Minulú sobotu som od neho dostala tento mail:

14. mája 2011 11:32

Zdravím evka,
zajtra v nedelu o 17:30 v nasej bazílike bude slovenská sv. omsa, ak
sa ti bude dat, tak prosím ta príjdi.

Hasta luego
Otec Pavol

V nedeľu Dobrého Pastiera sa nás v Bazilike Panny Márie Zázračnej tak zišla hŕstka Slovákov. Bola to príjemná a komorná atmosféra s Kvetkou, Soňou, Igorom, Ruženkou a Dankou.

“Viete, nám Slovákom je obraz ovčinca a pastiera celkom známy. Ja si hneď predstavím Kubka a Maťka. Vysvetliť to Španielom je však trochu ťažšie,” začal svoju kázeň otec Pavol.

Aké milé a príjemné je stretnúť sa s rodákmi v cudzine. O to je to lepšie, ak sa tak stane okolo eucharistického stola.

Vďaka, otec Pavol!

Komorná sv. omša v slovenčine celebrovaná o. Pavlom Nogom v Bazilike Panny Márie Zázračnej v Madride.

Komorná sv. omša v slovenčine celebrovaná o. Pavlom Nogom v Bazilike Panny Márie Zázračnej v Madride.

FOTO: Eva Jánošíková.