Posts Tagged ‘príchod’

Drahí mladí priatelia,

Je pre mňa veľkou radosťou, že sa s vami môžem stretnúť tu, v centre tohto krásneho mesta Madrid, ktorého kľúče mi s veľkou láskou odovzdal pán primátor. Dnes je tiež hlavným mestom mladých ľudí celého sveta, kam celá Cirkev upiera svoje oči. Pán nás zhromaždil, aby sme počas týchto dní prežívali nádhernú skúsenosť Svetových dní mládeže.

Vašou prítomnosťou a účasťou na sláveniach zaznie Kristovo meno v každom kúte tohto slávneho mesta. Modlime sa, aby jeho posolstvo nádeje a lásky našlo odozvu aj v srdciach tých, ktorí neveria, alebo sa vzdialili od Cirkvi. Ďakujem vám za nádherné prijatie, ktorého sa mi dostalo, keď som vstúpil do mesta, je to znamením vašej lásky a blízkosti Petrovmu nástupcovi.

Pozdravujem pána kardinála Stanislawa Rylka, predsedu Pápežskej rady pre laikov a jeho spolupracovníkov z tohto dikastéria a ďakujem im za všetku túto prácu. Rovnako ďakujem pánovi kardinálovi Antoniovi Maria Roucovi Varelovi, arcibiskupovi Madridu, za jeho milé slová a za úsilie celej jeho arcidiecézy, spolu s ostatnými diecézami Španielska, pri príprave týchto Svetových dní mládeže, na ktorých sa pracovalo aj v ďalších miestnych cirkvách po celom svete.

Ďakujem národným, regionálnym a lokálnym predstaviteľom za ich prítomnosť a za ich spoluprácu na príprave tohto veľkého stretnutia. Ďakujem bratom v biskupskej službe, kňazom, seminaristom, zasväteným osobám a veriacim, ktorí sú tu prítomní a ktorí prišli spolu s mladými, aby prežili tieto intenzívne dni púte na stretnutie s Kristom. Z celého srdca pozdravujem všetkých vás v Pánovi a opakujem, že som veľmi šťastný, že tu môžem byť s vami. Nech plameň Kristovej lásky nikdy nezhasne vo vašich srdciach.

Pozdrav prednesený po francúzsky

Drahí mladí, hovoriaci po francúzsky, mnohí z vás odpovedali na Pánovo volanie, aby ste sa s ním prišli stretnúť do Madridu. Blahoželám vám! Vitajte na Svetových dňoch mládeže! Nesiete v srdci otázky a hľadáte odpovede. Neustále hľadanie je dobrou vecou. Hľadáte predovšetkým pravdu, ktorá nie je iba myšlienkou, ideológiou, alebo sloganom, ale Osobou, Kristom, samým Bohom, ktorí prišiel medzi ľudí! Máte pravdu, ak chcete svoj život zakoreniť v ňom, ak chcete postaviť svoj život na Kristovi. On vás miluje odjakživa a pozná vás lepšie ako ktokoľvek iný. Nech tieto dni bohaté na modlitbu, učenie a stretnutia vám pomôžu nanovo ho objaviť a lepšie ho milovať. Nech vás Kristus sprevádza v tomto milostivom čase, počas ktorého Ho všetci oslavujeme a modlíme sa k nemu.

Pozdrav prednesený po anglicky

Môj pozdrav rozširujem aj na mnohých mladých, ktorí hovoria po anglicky a prišli do Madridu. Nech tieto dni modlitby, priateľstva a slávenia priblížia jedných k druhým a k Pánovi Ježišovi. Urobte z dôvery v Kristovo slovo základ vašich životov. Zakorenení a postavení na Ňom, pevní vo viere a otvorení sile Ducha nájdete vaše miesto v Božom pláne a obohatíte Cirkev vašimi darmi. Modlime sa jedny za druhých, aby sme mohli byť radostnými svedkami Krista dnes a navždy. Nech vás všetkých žehná Boh!

Pozdrav prednesený po nemecky

Drahí priatelia hovoriaci po nemecky! S láskou pozdravujem všetkých vás. Som veľmi rád, že ste prišli v tak veľkom počte. Počas týchto dní budeme vyznávať, prehlbovať a spoločne odovzdávať našu vieru v Krista. Vždy nanovo zakusujeme: je to On, kto dáva skutočný zmysel nášmu životu. Otvorme naše srdce Kristovi. On nám daruje naplnený čas radosti a milosti tu v Madride.

Pozdrav prednesený po taliansky

Drahí talianski mladí! Pozdravujem vás s veľkou láskou a teším sa z vašej veľkej účasti, ktorú oživuje radosť viery. Prežívajte tieto dni v duchu intenzívnej modlitby a bratstva, svedčiac o vitalite Cirkvi v Taliansku, o farnostiach, združeniach, hnutiach. Podeľte sa so všetkými o toto bohatstvo. Ďakujem.

Pozdrav prednesený po portugalsky

Drahí mladí z rôznych krajín, kde sa hovorí po portugalsky a všetci tí, ktorí vás sprevádzajú, vitajte v Madride! Všetkých vás pozdravujem a pozývam vás, aby ste vystúpili až k večnému prameňu vašej mladosti a spoznali absolútneho protagonistu tohto Svetového dňa a dúfam, že aj vášho života Krista Pána. Počas týchto dní budete počuť jeho slovo. Nechajte, aby vás toto slovo preniklo a zakorenilo sa vo vašich srdciach a na ňom vybudujte svoj život. Pevní vo viere budete ohnivkom veľkej reťaze veriacich. Nemôžete veriť bez pomoci viery ďalších a mojou vierou pomáham vo viere ďalším. Cirkev vás potrebuje a vy potrebujete Cirkev.

Pozdrav prednesený po poľsky

Pozdravujem mladých z Poľska, spolurodákov blahoslaveného Jána Pavla II., iniciátora Svetových dní mládeže. Teším sa z vašej prítomnosti tu v Madride! Prajem vám požehnané dni, dni modlitby a upevnenia puta s Ježišom. Nech vás vedie Boží Duch.

Preklad: Ľudovít Malík.
Zdroj: TKKBS.

Veličenstvo,
pán kardinál, arcibiskup Madridu,
páni kardináli,
ctihodní bratia v biskupskej a kňazskej službe,
vážení predstavitelia štátu, kraja a mesta
drahí bratia a sestry Madridu a celého Španielska,

Veličenstvo, ďakujem Vám, že ste ma spolu s kráľovnou prišli privítať, i za Vaše láskavé a milé slová na privítanie. Slová, ktoré vo mne oživujú nezabudnuteľné prejavy sympatií, ktorých sa mi dostalo v priebehu mojich predchádzajúcich návštev Španielska, osobitne v priebehu mojej nedávnej cesty do Santiaga de Compostela a Barcelony. Čo najsrdečnejšie pozdravujem všetkých prítomných tu v Barajase, aj tých, ktorí sledujú túto ceremóniu prostredníctvom rozhlasu a televízie. S veľkou vďačnosťou sa chcem zmieniť i o tých, ktorí v cirkevnom i občianskom prostredí s nemalým úsilím a obetavosťou prispeli svojím nasadením a prácou k tomu, aby sa tieto Svetové dni mládeže v Madride mohli úspešne konať a priniesť hojné ovocie.

Rád by som tiež z celého srdca poďakoval za pohostinnosť mnohých rodín, farností, kolégií a ďalších inštitúcií, ktoré prijali mladých ľudí prichádzajúcich z celého sveta, najprv v rôznych regiónoch a mestách Španielska a teraz v Madride, v tomto veľkom a kozmopolitnom meste, ktorého brány sú stále otvorené.

Som tu, aby som sa stretol s tisíckami mladých ľudí celého sveta, katolíkmi, stúpencami Krista alebo tými, ktorí hľadajú pravdu, dávajúcu pravý zmysel ich existencii. Prichádzam ako Petrov nástupca, aby som utvrdil všetkých vo viere a prežil niekoľko dní v intenzívnej pastoračnej činnosti, aby som hlásal, že Ježiš Kristus je Cesta, Pravda a Život, aby som dal podnet k budovaniu Božieho kráľovstva vo svete, medzi nami; aby som povzbudil mladých ľudí k osobnému stretnutiu s priateľom Kristom a tak, aby zakorenení v jeho osobe konvertovali na jeho verných učeníkov a odvážnych svedkov.

Prečo a za akým účelom prišlo toto množstvo mladých ľudí do Madridu? I keď by odpoveď mali dať predovšetkým samotní mladí, možno si ľahko domyslieť, že ich sem priviedla túžba počúvať Božie Slovo, ako je to v motte týchto Svetových dní mládeže, aby stavali na Kristovi a boli pevní vo viere.

Mnohí z nich počuli Boží hlas, možno len ako ľahký vánok, ktorý ich podnietil hľadať ho usilovnejšie a zdieľať s druhými skúsenosť sily, ktorú má Boží hlas v ich živote. Tento objav živého Boha prebúdza mládež a otvára im oči k výzvam sveta v ktorom žijú, vrátane jeho obmedzení a možností. Vidia povrchnosť, konzumizmus a požívačnosť, banalizovanie sexuality, nedostatok solidarity, toľkú korupciu. A vedia, že bez Boha by bolo ťažko možné čeliť týmto výzvam, byť skutočne šťastnými a vkladať všetko svoje nadšenie do uplatňovania autentického života. S ním po boku sa im však dostane svetla na cestu i dôvod k nádeji, bez toho, aby ustupovali svojím najvznešenejším ideálom, ktoré budú motivovať ich veľkorysé úsilie pri budovaní spoločnosti, v ktorej je rešpektovaná ľudská dôstojnosť a skutočné bratstvo.

Tu, v týchto dňoch, majú prednostnú príležitosť spájať svoje očakávania, vzájomne si vymieňať bohatstvá svojich kultúr a skúseností, vzájomne sa oduševňovať na ceste viery a života, v ktorom sa niektorí možno cítia osamotení alebo zneuznávaní v každodennom prostredí. Avšak nijako nie sú osamotení. Mnohí ich vrstovníci majú tie isté túžby a s dôverou v Krista vedia o budúcnosti, ktorú majú pred sebou a neboja sa radikálnych záväzkov, ktoré dávajú platnosť celému životu. Je preto mojou nesmiernou radosťou ich počuť, modliť sa s nimi a sláviť eucharistiu spolu s nimi. Svetové dni mládeže nám prinášajú posolstvo nádeje, ako šum sviežeho a čistého vzduchu oživujúceho vanutia, ktoré nás napĺňa dôverou voči zajtrajšku Cirkvi a sveta.

Zaiste, nechýbajú ťažkosti. Pretrvávajú napätia a strety na mnohých miestach sveta, vrátane prelievania krvi. Spravodlivosť a najvyššia hodnota ľudskej osoby sú ľahko podrobované sebeckým, materialistickým a ideologickým záujmom. Nie vždy je náležite rešpektované životné prostredie a príroda, ktorú Boh stvoril s toľkou láskou. Mnohí mladí pozerajú s obavami do budúcnosti, pretože hľadajú dôstojnú prácu, pretože o ňu prišli, alebo je neistá a nestála. Iní potrebujú byť varovaní, aby nepadli do osídiel drog, alebo potrebujú účinnú pomoc, pokiaľ do nich bohužiaľ upadli.

Nemálo ich v dôsledku svojej viery v Krista trpí diskrimináciami, ktoré prechádzajú k otvorenému či skrytému pohŕdaniu a prenasledovaniu, ku ktorému dochádza v rôznych regiónoch a krajinách. Sú prenasledovaní s cieľom donútiť ich, aby sa od neho vzdialili, sú odstraňované znamenia jeho prítomnosti vo verejnom živote a je zamlčované jeho sväté meno. Ja však prichádzam, aby som povedal mladým ľuďom s celou silou svojho srdca: nič a nikto vás neoberie o pokoj, nehanbite sa za Pána. On sa neváhal stať jedným z nás a zakúšať naše protivenstvá, aby nás priviedol k Bohu a tak nás zachránil.

V tejto súvislosti je treba naliehavo pomáhať mladým Ježišovým učeníkom, aby zostali pevní vo viere a vzali na seba úžasné dobrodružstvo ju hlásať a otvorene dosvedčovať vlastným životom. Vydávať odvážne, rozhodné a rozvážne svedectvo naplnené láskou k bratom, bez ukrývania vlastnej kresťanskej identity v ovzduší úctivého spolužitia s inými legitímnymi postojmi a vyžadovať zároveň patričný rešpekt k tomu svojmu.

Veličenstvo, ešte raz ďakujem za Vaše milé privítanie, a rád by som tiež vyjadril svoju úctu a blízkosť všetkým obyvateľom Španielska, rovnako ako svoj obdiv k tejto zemi, tak bohatej na dejiny a kultúru, životnosť viery, ktorá priniesla toľko plodov v mnohých svätých a sväticiach všetkých čias, v mnohých mužoch a ženách, ktorí opustili svoju vlasť, aby prinášali evanjelium do všetkých kútov sveta, a v toľkých priamych, solidárnych a dobrotou oplývajúcich ľuďoch na celom ich území. Je to obrovský poklad, ktorý zaiste stojí za to, aby bol uchovávaná konštruktívnym postojom k všeobecnému dobru dneška a ponúkať tak do budúcnosti žiarivý horizont novým generáciám. I napriek tomu, že v súčasnosti existujú dôvody ku starostiam, u Španielov prevláda túžba prekonať ich svojím charakteristickým dynamizmom, ku ktorému značne prispievajú ich hlboké kresťanské korene, ktoré boli tak plodné v uplynulých storočiach.

Čo najsrdečnejšie pozdravujem všetkých drahých španielskych a madridských priateľov a tých, ktorí prišli z iných krajín. V týchto dňoch budem s vami spojený a budem mať na mysli všetkých mladých ľudí, osobitne tých, ktorí prechádzajú skúškami najrôznejšieho druhu. Zverujem toto stretnutie Najsvätejšej Panne Márii a príhovoru svätých ochrancov týchto dní a prosím Boha, aby synov i dcéry Španielska stále požehnával a chránil. Ďakujem.

Dňa 18. augusta 2011, Madrid

Preložil: Peter Dufka.
Zdroj: TKKBS.

Organizácia pripravila rôzne druhy ubytovania, aby ste sa v Madride cítili ako doma. Ak ste sa zaregistrovali ako pútnici a požiadali ste o ubytovanie, pravdepodobne ste už dostali informáciu od organizačného výboru ohľadom ubytovania.

Ako už pravdepodobne viete, existujú dva druhy ubytovania:

 • Veľkokapacitné ubytovanie (výstavné haly, školy alebo farnosti)
 • Ubytovanie v rodinách

Organizačný výbor ponúka tieto priestory pútnikom, ktorí pri registrácii zvolili nasledovné varianty:

 • A1 (celý týždeň: ubytovanie a strava)
 • A3 (celý týždeň: iba ubytovanie)
 • B1 (iba víkend: ubytovanie a strava)

Privítanie pútnikov začína 15. augusta v dopoludňajších hodinách. V zvláštnych prípadoch sa ubytovne zatvoria v pondelok 22. augusta v dopoludňajších hodinách. V rámci variantov A1 a A3 je ubytovanie možné od 15.augusta do 22.augusta dopoludnia. V rámci variantu B1 je ubytovanie možné od popoludnia 19. augusta do 22. augusta dopoludnia.

Veľkokapacitné ubytovanie

Veľkokapacitné ubytovanie je určené predovšetkým pre veľké skupiny pútnikov. Účastníkom, ktorí prídu v rámci veľkých skupín bude poskytnuté ubytovanie vo veľkokapacitných priestoroch, ktoré budú upravené ako ubytovne a spoločné priestory pre účastníkov Svetových dní mládeže.

Vo väčšine ubytovní sa nachádzajú sociálne zariadenia, priestory na spanie a skupinové stretnutia. S ohľadom na charakteristiku tohto druhu ubytovania je vhodné, aby si pútnici priniesli spací vak a karimatku alebo nafukovačku. V priestore na spanie budú účastníci rozdelení podľa pohlavia.

Niektoré ubytovne budú mať kaplnku vhodnú pre slávenie svätej omše, poklonu sviatosti oltárnej alebo na modlitbu a meditáciu.

Mesto Madrid a jeho okolie bolo rozdelené podľa jazykových zón. Taktiež katechézy biskupov sa budú konať v rôznych zónach tak, aby sa pútnici ubytovaní v priestoroch spravovaných organizačným výborom nemuseli zbytočne presúvať na dlhé vzdialenosti na miesta, kde sa bude konať katechéza v ich jazyku.

Každá ubytovňa bude mať vedúceho logistiky zodpovedného za ubytovanie, ktorý bude spolu s dobrovoľníkmi organizačného výboru k dispozícii pre vybavenie požiadaviek pútnikov ubytovaných v týchto priestoroch.

Vďaka spôsobu registrácie sa nám podarilo ubytovať v blízkosti skupiny, ktoré o to požiadali a docieliť, aby členovia tej istej komunity alebo skupiny neboli od seba vzdialení.

U koho sa prihlásiť po príchode na ubytovňu?

 • Organizačný výbor pridelil každej ubytovni vedúceho ubytovania
 • Každá ubytovňa bude mať zároveň osobu zodpovednú za privítanie. Bude mať na starosti hlavné záležitosti ohľadom privítania pútnikov.

Aké veci je potrené doniesť na ubytovňu?

 • Spací vak
 • Karimatka alebo nafukovačka
 • Uterák
 • Plavky
 • Šľapky
 • Športová obuv

Po príchode na ubytovňu sa hláste u vedúceho privítania, ktorý vám odovzdá batoh pútnika a podá nasledovné informácie: miesto, kde si môžete vyzdvihnúť akreditáciu, stravné lístky, dátum a čas odchodu každej skupiny, miesto katechézy a ďalšie informácie o dôležitých miestach, doprave a pod.

Ak ste vedúcim skupiny pútnikov po príchode na ubytovňu sa musíte hlásiť u vedúceho ubytovania, ktorý vím podá nasledovné informácie: ubytovací poriadok, základné pravidlá spolunažívania a zloženie podporných tímov (ich členmi sú pútnici rôznych skupín a boli vytvorené za účelom dodržiavania čistoty , poriadku a bezpečnosti).

Ako budú vyzerať sociálne zariadenia a sprchy?

V mnohých ubytovniach bude bývať veľké množstvo pútnikov. Sociálne zariadenia a sprchy sa budú používať spoločne podľa okolností.

 • Odporúčame používať plavky a šľapky, aby sa uvoľnil priestor čo najrýchlejšie ďalším pútnikom a bola zachovaná čistota.
 • Príslušný podporný tím bude mať na starosti upratovanie, dopĺňanie toaletného papiera, atď.
 • Je potrebné rešpektovať oddelené priestory pre ženy a mužov.

Otváracie hodiny ubytovní

Presný otvárací čas ubytovne oznámi vedúci ubytovania. Všeobecné pravidlá sú nasledovné:

 • Dopoludnia sa ubytovne zatvoria približne o 10.30 hod.
 • Večer sa otvoria o 22.30 hod. a opätovne budú zatvorené o polnoci.
 • Počas dňa budú ubytovne zatvorené z bezpečnostných dôvodov a nikto tam nemôže zostať. V prípade choroby, vedúci privítania zavedie pútnika do príslušnej farnosti.
 • Taktiež z dôvodu bezpečnosti, budú ubytovne uzavreté aj v nočných hodinách. Pre zabezpečenie odpočinku pútnikov sa bude zatvárací čas striktne dodržiavať.
 • Noc zo soboty na nedeľu strávia pútnici na letisku Cuatro Vientos. Ubytovne ostanú v uvedenú noc zatvorené. V sobotu 20. augusta sa zatvoria a opätovne sa otvoria v nedeľu približne o 22.30 hod. (vedúci ubytovania vím podá bližšie informácie ohľadom otváracej doby počas týchto dní).

Ubytovací poriadok 

Kde si môžete odpočinúť v čase, keď bude ubytovňa zatvorená?

 • Na odpočinok vám odporúčame okolité parky. Obzvlášť park Retiro, kde je nespočetné množstvo zelene a kde si môžete oddýchnuť v tieni.
 • V prípade choroby, vedúci privítania môže zaviesť pútnika do príslušnej farnosti.

Je ubytovanie bezpečné?

 • Vedúci ubytovania budú robiť všetko preto, aby tomu tak bolo. Z bezpečnostných dôvodov budú ubytovne uzatvorené v stanovenom čase. Odporúčame, aby si pútnici so sebou brali cennosti a veci väčšej hodnoty.
 • Vstup do ubytovne bude možný jedine s akreditáciou pútnika.
 • Akúkoľvek škodu, poškodenie veci alebo krádež ohláste ihneď vedúcemu ubytovania.

Čistota a poriadok na ubytovni taktiež záležia od každého

Batohy a spacie vaky v triedach a miestach vyhradených pre spanie je potrebné uložiť do radu tak, aby sa medzi nimi dalo prechádzať.

Odpadky podľa možnosti odhadzujte do smetných košov a rešpektujte separovaný zber tak, aby bolo možné odpad recyklovať.

Podporné tímy zodpovedné za čistotu budú mať na starosti nasledovné úlohy: vyprázdnenie smetných košov, výmena plastových vreciek a pod.

Ubytovanie v rodinách

Ubytovanie v rodinách je druhou z možností, ktorú SDM Madrid ponúkajú. Túto formu ubytovania si spoločenstvo môže zvoliť pri zápise. Je obzvlášť vhodná pre malé spoločenstvá. Pobyt v rodinách určite obohatí pobyt na stretnutí. Mladí spoznajú spôsob života kresťanských rodín v Madride a potreba starostlivosti o pútnika bude určite obohacujúca aj pre rodinu.

Rodiny ponúkajú jedine ubytovanie. Stravovanie si hradia pútnici sami. Bude zabezpečené organizačným výborom pre pútnikov, ktorí o to požiadali pri zápise (varianty A1 a B1: ubytovanie a stravovanie).

Keďže ubytovanie v rodinách je závislé od srdečnej ponuky rodín v Madride, nie je možné zaručiť ubytovanie v blízkosti jazykovej zóny, do ktorej bude pútnik začlenený. Taktiež nie je možné zabezpečiť, že členovia tej istej skupiny budú ubytovaní nablízku.

Ako sa správať v rodine?

 • Rodina, ktorá vás prichýli bude počas týchto dní aj vaša rodina a ponúkne vám všetku svoju starostlivosť. Odvďačte sa im za to.
 • Dodržujte pokyny hostiteľa.
 • Snažte sa podľa možností prispôsobiť režimu vašej novej domácnosti.
 • Dbajte o poriadok a dávajte pozor na veci ešte viac, ako vo vlastnej domácnosti.
 • V prípade akýchkoľvek otázok, postrehov a námetov sa obráťte na vedúceho farnosti, do ktorej vaša rodina patrí.