Posts Tagged ‘plaza de cibeles’

Drahí mladí!

Vrúcne a zbožne sme sa zúčastnili tejto krížovej cesty sprevádzajúc tak Krista v jeho utrpení a smrti. Komentáre k jednotlivým zastaveniam – od Milosrdných sestier Svätého kríža, ktoré slúžia tým najchudobnejším a najpotrebnejším – nám pomohli vstúpiť do tajomstva slávneho Kristovho kríža, ktorý má v sebe pravú Božiu múdrosť – tú, ktorá súdi svet a tých, ktorí sa považujú za múdrych (porov. 1 Kor 1,17-19).

Na tejto ceste ku Kalvárii nám pomohlo tiež rozjímanie nad mimoriadnymi obrazmi náboženských tradícií španielskych diecéz. Sú to obrazy, v ktorých sa snúbi viera a umenie, aby tak zasiahli srdce človeka a podnietili ho k obráteniu. Ak je pohľad viery číry a autentický, krása mu slúži, dokáže priblížiť tajomstvo našej spásy, hlboko nás dojať a premeniť naše srdce, ako sa to stalo svätej Terézii od Dieťaťa Ježiša, keď rozjímala pred obrazom trpiaceho Krista (porov. Vlastný životopis,9,1).

Keď sme kráčali spolu s Ježišom k vrcholu Jeho obeti na Kalvárii, prišli mi na um slová svätého Pavla: „Kristus ma miloval a vydal seba samého za mňa“ (Gal 2,20). Tvárou v tvár láske tak nezištnej sme naplnení úžasom a vďačnosťou a pýtame sa: Čo urobíme my pre Neho? Akú mu dáme odpoveď? Svätý Ján hovorí jasne: „Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov“ (1 Jn 3,16).

Kristovo utrpenie nás podnecuje, aby sme na svoje ramená brali utrpenie sveta v istote, že Boh nie je niekým, kto je človeku a jeho údelu vzdialený či odcudzený. Naopak, on sa stal jedným z nás, „aby mohol spolu s človekom súcítiť, spolu trpieť spôsobom veľmi reálnym, a to v tele a krvi… Odtiaľ vstúpil do každého ľudského utrpenia ten, kto sa naplno na tomto utrpení podieľa a spolu ho znáša; odtiaľ do každého utrpenia preniká „consolatio“, útecha z prítomnej súcitnej, spolu trpiacej Božej lásky, a spolu s ňou vychádza hviezda nádeje“ (Spe salvi, 39).

Drahí mladí, kiež Božia láska zväčší vašu radosť a povzbudí vás, aby ste zostávali nablízku tým, ktorí sú menej obdarení. Vy, ktorí ste veľmi citliví k myšlienke deliť sa o svoj život s inými, neprechádzajte nevšímavo okolo ľudského utrpenia, kde vás očakáva Boh, aby ste zo seba ponúkli to najlepšie: svoju schopnosť milovať a súcítiť. Rôzne formy utrpenia, ktoré sme videli na Krížovej ceste, sú volaním Pána k tomu, aby sme budovali svoj život Jeho nasledovaním a urobili tak zo seba znamenia Jeho útechy a spásy. „Trpieť s druhým, trpieť za druhých; trpieť z lásky k pravde a spravodlivosti; trpieť kvôli láske a s cieľom stať sa skutočne milujúcou osobou – to sú podstatné základy humanity, ktorých zanechanie by človeku prinieslo skazu“ (Ibid.).

Dúfam, že dokážeme prijať tieto ponaučenia a uviesť ich do praxe. Obráťme preto svoj zrak ku Kristovi, pribitému na drsnom kríži, a prosme ho, aby nás naučil pravej a tajomnej múdrosti kríža, vďaka ktorej človek žije. Kríž nebol výsledkom neúspechu, ale spôsobom, ako ukázať lásku, ktorá pristupuje až k tomu najbezhraničnejšiemu darovaniu vlastného života. Otec chcel milovať ľudí v objatí svojho Syna ukrižovaného z lásky. Kríž vo svojej forme a vo svojom význame predstavuje lásku Otca a Krista k ľuďom. V ňom rozpoznávame ikonu zvrchovanej lásky, v ktorej sa učíme milovať to, čo miluje Boh a tak, ako On miluje. Toto je dobrá zvesť, ktorá vracia svetu nádej.

Preložil Peter Dufka.
Zdroj: TKKBS.

Drahí priatelia,

Ďakujem za láskavé slová, s ktorými sa na mňa obrátili mladí zástupcovia piatich kontinentov. S láskou pozdravujem všetkých, ktorí sa tu zhromaždili, mladých Oceánie, Afriky, Ameriky, Ázie a Európy. A tiež tých, ktorí nemohli prísť. Vždy na vás myslím a modlím sa za vás. Boh mi dal milosť, že vás môžem vidieť a počuť zblízka a spolu s vami sa ponoriť do počúvania jeho Slova. V čítaní, ktoré sme si vypočuli, zaznel úryvok z evanjelia v ktorom sa hovorí o prijatí Ježišových slov a ich uvedení do života.

Sú slová, ktoré slúžia iba pre zastavenie a odchádzajú ako vietor; ďalšie pomáhajú mysli v niektorých aspektoch; slová Ježiša ale musia dosiahnuť srdce, zakoreniť sa v ňom a formovať celý život. Bez toho zostávajú prázdne a pominuteľné. Nepribližujú nás k Nemu. A týmto spôsobom je Kristus ďaleko, ako jeden hlas medzi mnohými ďalšími, ktoré nás obklopujú a na ktoré sme už zvyknutí. Okrem toho, Učiteľ ktorý hovorí, neučí to, čo počul od iných, ale to, čím je On sám, jediný, ktorý skutočne pozná cestu človeka k Bohu, pretože On sám ju pre nás otvoril, vytvoril ju, aby sme mohli dosiahnuť autentický život, ten, ktorý vždy stojí za to, aby bol žitý za každých okolností, a ktorý ani smrť nemôže zničiť.

Evanjelium pokračuje vysvetľujúc tieto veci sugestívnym obrazom toho, kto buduje na pevnej skale, odolnej proti útokom, v protiklade s tým, kto buduje na piesku, možno na rajskom mieste ako by sme dnes povedali, ale všetko sa zrúti pri prvom nápore vetra a premení sa na ruinu.

Drahí mladí, skutočne počúvajte Pánove slová, aby boli vo vás “duch a život” (Jn 6,63), korene, ktoré živia vaše bytie, kritériá vedenia, ktoré nás pripodobňujú osobe Krista: byť chudobní duchom, hladní po spravodlivosti, milosrdní, čistého srdca, šíritelia pokoja. Robte to každý deň, pravidelne, ako sa to robí so skutočným Priateľom, ktorý nás nepodvedie a s ktorým sa chceme podeliť o životnú cestu. Viete veľmi dobre, že keď nekráčame vedľa Krista, ktorý nás vedie, rozídeme sa po iných cestách, ako napríklad po našich slepých a egoistických impulzoch, po lákadlách, ktoré lichotia, sú zaujímavé, no vo vnútri zanechávajú prázdno a frustráciu.

Využite tieto dni, aby ste lepšie spoznali Krista a nadobudli istotu, že zakorenení v Ňom, váš entuziazmus, vaša veselosť, vaše túžby ísť ďalej a dosiahnuť to, čo je najvyššie – Boha, majú vždy budúcnosť, pretože život v plnosti je už ukrytý vo vašom bytí. Nechajte ho rásť s Božou milosťou, veľkodušne a bez priemernosti, berúc vážne do úvahy svätosť ako cieľ. A pred našimi slabosťami, ktoré nás niekedy sužujú, počítame aj s Pánovým milosrdenstvom, ktorý je vždy pripravený podať nám ruku a ktorý nám ponúka odpustenie prostredníctvom sviatosti zmierenia.

Budujúc na pevnej skale bude váš život nielen pevný a stabilný, ale prispeje k nasmerovaniu Kristovho svetla na vašich vrstovníkov a na celé ľudstvo prezentujúc tak platnú alternatívu pre tých všetkých, ktorí sa v živote opustili, pretože základy vlastnej existencie boli málo pevné. Pre tých mnohých, ktorí sa uspokoja iba so sledovaním módnym prúdov, utiekajú sa k dočasnému záujmu, zabúdajúc na skutočnú spravodlivosť, alebo sa skrývajú vo vlastných názoroch namiesto toho, aby hľadali pravdu bez prídavkov.

Áno, je veľa tých, ktorí veria, že sú bohovia, myslia si, že nepotrebujú korene, ani základy, ktorými nie sú oni sami. Chceli by rozhodovať iba sami o tom, čo je pravda a čo nie, čo je dobro, alebo zlo, spravodlivé či nespravodlivé; rozhodovať o tom kto je hodný žiť, alebo môže byť obetovaný na oltári ďalších perspektív; v každej chvíli robiť náhodné kroky, bez určeného smeru nechajúc sa viesť chvíľkovým impulzom. Tieto pokušenia sú vždy pripravené. Je dôležité im nepodľahnúť, pretože v skutočnosti vedú k niečomu hmlistému, k existencii bez horizontov, k slobode bez Boha.

My, naopak, vieme dobre, že sme boli stvorení slobodní, presnejšie na Boží obraz, pretože sme protagonistami hľadania pravdy a dobra, zodpovední za naše skutky a nie slepí vykonávatelia, kreatívni spolupracovníci pri úlohe kultivovania a okrášľovania stvoreného diela. Boh si želá zodpovedného spoločníka, niekoho, kto s ním môže viesť dialóg a milovať ho.

Prostredníctvom Krista to môžeme skutočne dosiahnuť a zakorenení v Ňom dáme krídla našej slobode. Nie je práve toto dôvodom našej veľkej radosti? Nie je práve toto pevnou zemou na vybudovanie civilizácie lásky a života, ktorá bude schopná humanizovať každého človeka?

Drahí priatelia: buďte opatrní a múdri, vybudujte svoj život na pevnom základe, ktorým je Kristus. Táto múdrosť a opatrnosť bude viesť vaše kroky, nič vás nezastraší a vo vašom srdci bude kraľovať pokoj. Vtedy budete požehnaní, šťastní a vaša veselosť nakazí aj ostatných. Budú sa pýtať, aké je tajomstvo vášho života a zistia, že skala, ktorá drží celú budovu a o ktorú sa opiera celá vaša existencia, je samotná osoba Krista, vášho priateľa, brata a Pána, Božieho Syna, ktorý sa stal človekom, on spája celý vesmír. On zomrel za nás a vstal z mŕtvych, aby sme mali život a teraz z Otcovho trónu je aj naďalej živý a blízko všetkým ľuďom, neustále s láskou bdejúc za každého z nás.

Zverujem ovocie týchto Svetových dní mládeže Najsvätejšej Panne Márii, ktorá vedela povedať “áno” Božej vôli a učí nás ako nikto iný vernosti jej božskému Synovi, ktorého nasledovala až po jeho smrť na kríži. Nad tým všetkým budeme pozornejšie meditovať počas zastavení Krížovej cesty. Modlime sa, aby, ako Ona, naše dnešné “áno” Kristovi bolo aj nepodmienené “áno” jeho priateľstvu na konci tohto stretnutia a počas celého nášho života. Ďakujem.

Preklad: Ľudovít Malík.
Zdroj: TKKBS.

Drahí mladí priatelia,

Je pre mňa veľkou radosťou, že sa s vami môžem stretnúť tu, v centre tohto krásneho mesta Madrid, ktorého kľúče mi s veľkou láskou odovzdal pán primátor. Dnes je tiež hlavným mestom mladých ľudí celého sveta, kam celá Cirkev upiera svoje oči. Pán nás zhromaždil, aby sme počas týchto dní prežívali nádhernú skúsenosť Svetových dní mládeže.

Vašou prítomnosťou a účasťou na sláveniach zaznie Kristovo meno v každom kúte tohto slávneho mesta. Modlime sa, aby jeho posolstvo nádeje a lásky našlo odozvu aj v srdciach tých, ktorí neveria, alebo sa vzdialili od Cirkvi. Ďakujem vám za nádherné prijatie, ktorého sa mi dostalo, keď som vstúpil do mesta, je to znamením vašej lásky a blízkosti Petrovmu nástupcovi.

Pozdravujem pána kardinála Stanislawa Rylka, predsedu Pápežskej rady pre laikov a jeho spolupracovníkov z tohto dikastéria a ďakujem im za všetku túto prácu. Rovnako ďakujem pánovi kardinálovi Antoniovi Maria Roucovi Varelovi, arcibiskupovi Madridu, za jeho milé slová a za úsilie celej jeho arcidiecézy, spolu s ostatnými diecézami Španielska, pri príprave týchto Svetových dní mládeže, na ktorých sa pracovalo aj v ďalších miestnych cirkvách po celom svete.

Ďakujem národným, regionálnym a lokálnym predstaviteľom za ich prítomnosť a za ich spoluprácu na príprave tohto veľkého stretnutia. Ďakujem bratom v biskupskej službe, kňazom, seminaristom, zasväteným osobám a veriacim, ktorí sú tu prítomní a ktorí prišli spolu s mladými, aby prežili tieto intenzívne dni púte na stretnutie s Kristom. Z celého srdca pozdravujem všetkých vás v Pánovi a opakujem, že som veľmi šťastný, že tu môžem byť s vami. Nech plameň Kristovej lásky nikdy nezhasne vo vašich srdciach.

Pozdrav prednesený po francúzsky

Drahí mladí, hovoriaci po francúzsky, mnohí z vás odpovedali na Pánovo volanie, aby ste sa s ním prišli stretnúť do Madridu. Blahoželám vám! Vitajte na Svetových dňoch mládeže! Nesiete v srdci otázky a hľadáte odpovede. Neustále hľadanie je dobrou vecou. Hľadáte predovšetkým pravdu, ktorá nie je iba myšlienkou, ideológiou, alebo sloganom, ale Osobou, Kristom, samým Bohom, ktorí prišiel medzi ľudí! Máte pravdu, ak chcete svoj život zakoreniť v ňom, ak chcete postaviť svoj život na Kristovi. On vás miluje odjakživa a pozná vás lepšie ako ktokoľvek iný. Nech tieto dni bohaté na modlitbu, učenie a stretnutia vám pomôžu nanovo ho objaviť a lepšie ho milovať. Nech vás Kristus sprevádza v tomto milostivom čase, počas ktorého Ho všetci oslavujeme a modlíme sa k nemu.

Pozdrav prednesený po anglicky

Môj pozdrav rozširujem aj na mnohých mladých, ktorí hovoria po anglicky a prišli do Madridu. Nech tieto dni modlitby, priateľstva a slávenia priblížia jedných k druhým a k Pánovi Ježišovi. Urobte z dôvery v Kristovo slovo základ vašich životov. Zakorenení a postavení na Ňom, pevní vo viere a otvorení sile Ducha nájdete vaše miesto v Božom pláne a obohatíte Cirkev vašimi darmi. Modlime sa jedny za druhých, aby sme mohli byť radostnými svedkami Krista dnes a navždy. Nech vás všetkých žehná Boh!

Pozdrav prednesený po nemecky

Drahí priatelia hovoriaci po nemecky! S láskou pozdravujem všetkých vás. Som veľmi rád, že ste prišli v tak veľkom počte. Počas týchto dní budeme vyznávať, prehlbovať a spoločne odovzdávať našu vieru v Krista. Vždy nanovo zakusujeme: je to On, kto dáva skutočný zmysel nášmu životu. Otvorme naše srdce Kristovi. On nám daruje naplnený čas radosti a milosti tu v Madride.

Pozdrav prednesený po taliansky

Drahí talianski mladí! Pozdravujem vás s veľkou láskou a teším sa z vašej veľkej účasti, ktorú oživuje radosť viery. Prežívajte tieto dni v duchu intenzívnej modlitby a bratstva, svedčiac o vitalite Cirkvi v Taliansku, o farnostiach, združeniach, hnutiach. Podeľte sa so všetkými o toto bohatstvo. Ďakujem.

Pozdrav prednesený po portugalsky

Drahí mladí z rôznych krajín, kde sa hovorí po portugalsky a všetci tí, ktorí vás sprevádzajú, vitajte v Madride! Všetkých vás pozdravujem a pozývam vás, aby ste vystúpili až k večnému prameňu vašej mladosti a spoznali absolútneho protagonistu tohto Svetového dňa a dúfam, že aj vášho života Krista Pána. Počas týchto dní budete počuť jeho slovo. Nechajte, aby vás toto slovo preniklo a zakorenilo sa vo vašich srdciach a na ňom vybudujte svoj život. Pevní vo viere budete ohnivkom veľkej reťaze veriacich. Nemôžete veriť bez pomoci viery ďalších a mojou vierou pomáham vo viere ďalším. Cirkev vás potrebuje a vy potrebujete Cirkev.

Pozdrav prednesený po poľsky

Pozdravujem mladých z Poľska, spolurodákov blahoslaveného Jána Pavla II., iniciátora Svetových dní mládeže. Teším sa z vašej prítomnosti tu v Madride! Prajem vám požehnané dni, dni modlitby a upevnenia puta s Ježišom. Nech vás vedie Boží Duch.

Preklad: Ľudovít Malík.
Zdroj: TKKBS.