Posts Tagged ‘modlitba’

Drahí mladí,

Všetkých vás pozdravujem, osobitne mladých, ktorí mi položili svoje otázky a ďakujem im za úprimnosť s ktorou hovorili o svojich obavách, ktoré istým spôsobom vyjadrujú túžbu vás všetkých dosiahnuť niečo veľké v živote, niečo čo vám dá plnosť a šťastie. Ako však môže byť mladý človek verný kresťanskej viere a zároveň ašpirovať k veľkým ideálom súčasnej spoločnosti? V evanjeliu, ktoré sme si vypočuli, nám Ježiš dáva odpoveď na túto dôležitú otázku: „Ako mňa miloval Otec, tak aj ja milujem vás; zostaňte v mojej láske” (Jn 15,9).

Áno drahí priatelia, Boh nás miluje. Toto je veľká pravda nášho života, ktorá dáva zmysel všetkému ostatnému. Nie sme ovocím náhody, alebo iracionálnosti, ale na začiatku našej existencie je Boží plán lásky. Zostať v jeho láske teda znamená žiť zakorenení vo viere, pretože viera nie je jednoduchým prijatím niekoľkých vzdialených právd, ale intímnym vzťahom s Kristom, ktorý nás privádza k otvoreniu nášho srdca tomuto tajomstvu lásky a žiť ako osoby, ktoré vedia, že sú milované Bohom.

Ak zostanete v Kristovej láske, zakorenení vo viere, stretnete, aj napriek protivenstvám a utrpeniu, pôvodcu radosti a veselosti. Viera sa nestavia proti vašim najvyšším ideálom, naopak, pozdvihuje ich a zdokonaľuje. Drahí mladí, neuspokojte sa s niečím, čo je menej ako Pravda a Láska, neuspokojte sa s niekým, kto je menej ako Kristus. Presnejšie dnes, keď dominantná relativistická kultúra sa vzdáva hľadania pravdy, ktoré je najvyššou ašpiráciou ľudského ducha, musíme ponúknuť s odvahou a pokorou univerzálnu hodnotu – Krista, ako spasiteľa všetkých ľudí a prameň nádeje pre náš život. On, ktorý na seba zobral naše trápenie, pozná dobre tajomstvo ľudskej bolesti a ukazuje svoju prítomnosť, plnú lásky vo všetkých tých, ktorí trpia. A oni, zo svojej strany, spojení s Kristovým utrpením, sa zúčastňujú zblízka na jeho diele vykúpenia. Okrem toho, naša nezištná pozornosť k chorým bude vždy pokorným a tichým svedectvom spolutrpiacej Božej tváre.

Drahí priatelia, nech vás žiadne protivenstvo neparalyzuje! Nemajte strach zo sveta, ani z budúcnosti, ani z vašej slabosti. Pán vám umožnil, aby ste žili v tejto chvíli histórie, aby vďaka vašej viere zaznievalo jeho Meno na celej zemi.

Počas tejto modlitbovej vigílie vás pozývam, aby ste prosili Boha, aby vám pomohol objaviť vaše povolanie v spoločnosti a v Cirkvi a vytrvať v ňom s veselosťou a vernosťou. Stojí to za to, aby sme v našom vnútri prijali Kristovo volanie a kráčali s odvahou a širokým srdcom po ceste, ktorú nám ponúka! Mnohí sú Pánom povolaní do manželstva, v ktorom muž a žena, vytvoriac jedno telo (porov. Jn 2,24), sa realizujú v hlbokom živote spoločenstva. Je to nádherný a zároveň namáhavý horizont. Projekt skutočnej lásky, ktorá sa obnovuje a prehlbuje každý deň, deliac sa o radosti a ťažkosti, je charakterizovaný darom celej osoby. Preto uznať krásu a dobrotu manželstva znamená uvedomovať si, že iba kontext vernosti a nerozlučnosti, ako aj otvorenie sa pre božský dar života, je ten vhodný pre veľkosť a dôstojnosť manželskej lásky.

Ďalších zase Kristus volá, aby ho nasledovali zblízka v kňazstve a v zasvätenom živote. Aké krásne je vedieť, že Ježiš ťa hľadá, sleduje ťa svojim pohľadom a svojim nezameniteľným hlasom hovorí aj tebe: “Nasleduj ma!” (porov. Mk 2,14).

Drahí mladí, aby sme objavili a verne nasledovali životné povolanie, ku ktorému každého z nás povoláva Pán, je nevyhnutné ostať v jeho láske ako priatelia. A priateľstvo sa udržuje iba prostredníctvom častého stretávania sa, rozprávania sa, zjednotenia a delenia sa o nádeje i obavy. Svätá Terézia Ježišova hovorila, že modlitba je “priateľský rozhovor, byť často osamote spolu s tým, o ktorom vieme, že nás miluje” (porov. Libro della vita, 8). Pozývam vás teda, aby ste teraz ostali a adorovali Krista, skutočne prítomného v Eucharistii. Rozprávali sa s ním, predkladali mu vaše otázky a počúvali ho. Drahí priatelia, modlím sa za vás celou dušou. Pokorne vás prosím, aby ste sa modlili aj za mňa. Prosme Pána počas tejto noci, priťahovaní krásou jeho lásky, aby sme vždy žili verne ako jeho učeníci. Amen!

Pozdrav vo francúzštine

Drahí mladí hovoriaci po francúzsky, buďte hrdí na to, že ste dostali dar viery a ona bude osvecovať váš život v každej chvíli. Oprite sa o vieru vašich drahých, o vieru Cirkvi! Prostredníctvom viery sme postavení na Kristovi. Stretávajte sa s ostatnými, aby ste ju prehlbovali, často prijímajte Eucharistiu, vynikajúce tajomstvo viery. Iba Kristus môže odpovedať na ašpirácie, ktoré nosíte vo vás. Nechajte sa uchytiť Bohom, aby vaša prítomnosť v Cirkvi jej dala nový rozmach!

Pozdrav v angličtine

Drahí mladí, v týchto chvíľach ticha pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou, pozdvihnime našu myseľ a naše srdcia k Ježišovi Kristovi, Pánovi nášho života a budúcnosti. Nech on vyleje svojho Ducha na nás a na celú Cirkev, aby sme mohli byť majákom slobody, zmierenia a pokoja pre celý svet.

Pozdrav v nemčine

Drahí kresťanskí mladí, hovoriaci po nemecky! V hĺbke nášho srdca túžime po tom, čo je veľké a krásne v živote. Nenechajte upadnúť vaše túžby do prázdna, ale urobte ich pevnými v Ježišovi Kristovi. On sám je základom, ktorý podopiera a pevným pilierom pre naplnený život.

Pozdrav v taliančine

Obraciam sa teraz na mladých Talianov. Drahí priatelia, táto vigília ostane ako nezabudnuteľná skúsenosť vášho života. Chráňte si plameň, ktorý zapálil Boh vo vašich srdciach túto noc: robte tak, aby nezhasol, živte ho každý deň, deľte sa o neho s vašimi rovesníkmi, ktorí žijú v tme a hľadajú svetlo pre svoju cestu. Ďakujem! Dovidenia, uvidíme sa zajtra ráno!

Pozdrav v portugalčine

Drahí priatelia, pozývam každého z vás, aby ste nadviazali osobný dialóg s Kristom a predniesli mu vaše pochybnosti, ale predovšetkým ho počúvali. Pán je tu a volá vás! Mladí priatelia, stojí za to počuť v našom srdci Ježišovo slovo a kráčať nasledujúc jeho kroky. Proste Pána, aby vám pomohol objaviť vaše povolanie v živote a Cirkvi a vytrvať v tomto povolaní s radosťou a vernosťou vediac, že On vás nikdy neopustí a nikdy vás nezradí. On je s nami až do konca sveta.

Pozdrav v poľštine

Drahí mladí priatelia z Poľska! Táto naša modlitbová vigília je preniknutá Kristovou prítomnosťou. Istý si jeho láskou, môžete sa priblížiť k Nemu s plameňom vašej viery. On vás naplní svojim životom. Vybudujte váš život na Kristovi a na jeho evanjeliu. Z celého srdca vás žehnám.

Preložil Ludovít Malík.
Zdroj: TKKBS.

Jedným z hlavných dôvodov vzniku Svetových dní mládeže bola snaha opätovne prebudiť medzi mladými ľuďmi záujem o poklady viery. Sviatosť oltárna k nich nepochybne patrí a aj počas tohtoročných SDM bude jej prítomnosť kľúčová.

Svätý Otec bude počas sobotňajšej Vigílie na Cuatro Vientos viesť adoráciu a poklonu Sviatosti oltárnej.

Okrem toho, že počas stretnutia v Madride bude vo viac ako 50 kostoloch po celom meste vystavená Sviatosť oltárna, v sobotu 20. augusta počas vigílie na Cuatro Vientros vystaví Svätý Otec Benediktom XVI. Sviatosť oltárnu v monštrancii Arfe.

Táto monštrancia je známa tým, že sa v deň sviatku Kristovho tela a krvi používa počas procesie v uliciach mesta Toledo. Jedná sa o vrcholné dielo španielskeho zlatníctva, ktoré je staré 500 rokov.

Poklona sa bude konať taktiež na verejných priestranstvách, napríklad v Parku Retiro. Mladí tam nájdu veľkokapacitný stan, o ktorý sa budú starať misionárky Matky Terezy, kde bude sviatosť vystavená na poklonu od 10.00h do 24.00h.

Rôznorodosť hnutí a jazykov

V Katolíckej cirkvi existuje množstvo hnutí a inštitútov, ktoré majú vo svojej náplni poklonu Sviatosti oltárnej: Schoenstatt, rodina Dominikánov, Maristi, Regnum Christi, Fokoláre, Kresťankské krúžky, Rád Escalopios alebo Rád Svätého Jána z Boha.

Ďalšie podujatia budú medzinárodného rázu. Rytieri Kolomba budú organizovať veľký počet aktivít pre anglicky hovoriacich pútnikov v budove Palacio de Deportes, ktorá má kapacitu viac než 9 000 osôb. Kumunita Taizé z Francúzska a bosí Karmelitáni z Avignonu a Paríža pripravia modlitbové stretnutia pre francúzsky hovoriach pútnikov.

Niektoré z uvedených podujatí budú mať aj ďalší sprievodný program: hudbu, koncerty. Komunita Chemin Neuf sa po modlitbovom stretnutí vyberie šíriť odkaz evanjelia spevom prostredníctvom gigantického medzinárodného zboru. Cestou na námestie Plaza de Oriente budú pozývať okoloidúcich, aby sa k nim pridali.

Námestie Plaza de España bude ďalším z masových bodov šírenia odkazu kresťanstva. Festival Anuncio spolu s hnutím Charizmatická obnova budú mať na starosti duchovnú obnovu. V tejto časti Madridu budú taktiež vystavené pre verejnú úctu relikvie Terezky z Lisieux.

Mladí s obľubou vyhľadávajú miesta modlitby počas SDM, aby tak v tichosti predniesli svoje modlitby.

Ako vznikla táto iniciatíva

Počas Svetových dní mládeže v Ríme v jubilejnom roku 2000, vtedajší pápež Ján Pavol II. požiadal, aby rímske kostoly a chrámy ostali otvorené s vystavenou Sviatosťou oltárnou.

Mladým ľuďom sa takto dala možnosť v tichosti, v prítomnosti Sviatosti oltárnej, sa zamyslieť nad zážitkami a dojmami zo stretnutia. Výsledok bol prekvapujúci. Taktiež bola prekvapujúca nekonečná procesia mladých, hľadajúcich zmierenie s Bohom vo Sviatosti zmierenia.

FOTO: Archív SDM11.

Komunita Taizé, ktorá je známa svojími meditatívnymi piesňami a ktorú každý rok v malebnej francúzskej dedinke blízko mesta Lyon navštívia státisíce mladých z celého sveta, bude počas Svetových dní mládeže od 15. do 20. augusta pôsobiť v Latinskoamerickej Bazilike Merced v Madride.

Komunita Taizé prijíme pútnikov SDM11 v Bazilike Merced v Madride.

Už od začiatku Svetových dní mládeže bola ekumenická Komunita Taizé pozvaná k aktívnej účasti a animácií mladých počas tohto stretnutia so Svätým Otcom.

Už v roku 1984 v Ríme Matka Tereza a Brat Roger (poz. red. zakladateľ Komunity Taizé) boli pozvaní, aby spoločne počas Krížovej cesty v rímskom Koloseu animovali mladých počas modlitby.

V Madride bude komunita prítomná v Latinskoamerickej Bazilike Merced na ulici General Moscadó 23 (neďaleko sa nachádza zastávka metra Nuevos Ministerios).

Bratia z Komunity Taizé hľadajú dobrovoľníkov, ktorí by im pred a počas modlitieb pomohli v rôznych službách: príjem pútnikov a mladých, ktorí majú záujem zúčastniť sa na modlitbe, účasť v zbore (hľadajú sa dobrovoľníci, ktorí by mohli modlitbu doprevádzaj aj hubodným nástrojom), pomoc s výzdobou chrámu, a pod.

V prípade záujmu môžete kontaktovať brata Mikela (mikel@taize.fr) alebo brata Cristiana (cristian@taize.fr).

Predbežný program

Pondelok, 15. augusta: 16:00h, 18:00h, 20:00h, 21:30h

Utorok, 16. augusta: 10:00h, 12:00h, 16:00h, 18:00h, 22:00h

Streda, 17. augusta: 14:30h, 16:00h, 18:00h, 21:30h

Štvrtok, 18. augusta: 14:30h, 16:30h, 22:00h

Piatok, 19. augusta: 14:30h, 16:30h

FOTO: Eva Jánošíková.

Pápež Benedikt XVI. povzbudzuje veriacich na celom svete, aby svoje modlitby a prosby v mesiaci apríl venovali “novým generáciám”.

Všeobecný úmysel modlitby v apríli Svätý Otec zameranal na to, “aby Cirkev pravdivým ohlasovaním evanjelia zdôrazňovala novým generáciám zmysel  života a nádeje” (publikované v L´Osservatore Romano, 9. január 2011).

Každý mesiac Katolícka cirkev ponúka okrem všeobecného aj misionársky úmysel. Na mesiac apríl znie: “Aby misionári ohlasovaním evanjelia prinášali Krista všetkým, ktorí ho ešte nepoznajú”.

Konferencia biskupov Slovenska pozýva veriacich, aby sa v mesiaci apríl modlili aj za to, “aby slávenie Veľkonočného tajomstva posilnilo v nás lásku k Zmŕtvychvstalému Kristovi a k Cirkvi, v ktorej je stále prítomný až do skončenia sveta”.

FOTO: http://www.catholicnewsagency.com.