Posts Tagged ‘mladez’

Drahí mladí,

Všetkých vás pozdravujem, osobitne mladých, ktorí mi položili svoje otázky a ďakujem im za úprimnosť s ktorou hovorili o svojich obavách, ktoré istým spôsobom vyjadrujú túžbu vás všetkých dosiahnuť niečo veľké v živote, niečo čo vám dá plnosť a šťastie. Ako však môže byť mladý človek verný kresťanskej viere a zároveň ašpirovať k veľkým ideálom súčasnej spoločnosti? V evanjeliu, ktoré sme si vypočuli, nám Ježiš dáva odpoveď na túto dôležitú otázku: „Ako mňa miloval Otec, tak aj ja milujem vás; zostaňte v mojej láske” (Jn 15,9).

Áno drahí priatelia, Boh nás miluje. Toto je veľká pravda nášho života, ktorá dáva zmysel všetkému ostatnému. Nie sme ovocím náhody, alebo iracionálnosti, ale na začiatku našej existencie je Boží plán lásky. Zostať v jeho láske teda znamená žiť zakorenení vo viere, pretože viera nie je jednoduchým prijatím niekoľkých vzdialených právd, ale intímnym vzťahom s Kristom, ktorý nás privádza k otvoreniu nášho srdca tomuto tajomstvu lásky a žiť ako osoby, ktoré vedia, že sú milované Bohom.

Ak zostanete v Kristovej láske, zakorenení vo viere, stretnete, aj napriek protivenstvám a utrpeniu, pôvodcu radosti a veselosti. Viera sa nestavia proti vašim najvyšším ideálom, naopak, pozdvihuje ich a zdokonaľuje. Drahí mladí, neuspokojte sa s niečím, čo je menej ako Pravda a Láska, neuspokojte sa s niekým, kto je menej ako Kristus. Presnejšie dnes, keď dominantná relativistická kultúra sa vzdáva hľadania pravdy, ktoré je najvyššou ašpiráciou ľudského ducha, musíme ponúknuť s odvahou a pokorou univerzálnu hodnotu – Krista, ako spasiteľa všetkých ľudí a prameň nádeje pre náš život. On, ktorý na seba zobral naše trápenie, pozná dobre tajomstvo ľudskej bolesti a ukazuje svoju prítomnosť, plnú lásky vo všetkých tých, ktorí trpia. A oni, zo svojej strany, spojení s Kristovým utrpením, sa zúčastňujú zblízka na jeho diele vykúpenia. Okrem toho, naša nezištná pozornosť k chorým bude vždy pokorným a tichým svedectvom spolutrpiacej Božej tváre.

Drahí priatelia, nech vás žiadne protivenstvo neparalyzuje! Nemajte strach zo sveta, ani z budúcnosti, ani z vašej slabosti. Pán vám umožnil, aby ste žili v tejto chvíli histórie, aby vďaka vašej viere zaznievalo jeho Meno na celej zemi.

Počas tejto modlitbovej vigílie vás pozývam, aby ste prosili Boha, aby vám pomohol objaviť vaše povolanie v spoločnosti a v Cirkvi a vytrvať v ňom s veselosťou a vernosťou. Stojí to za to, aby sme v našom vnútri prijali Kristovo volanie a kráčali s odvahou a širokým srdcom po ceste, ktorú nám ponúka! Mnohí sú Pánom povolaní do manželstva, v ktorom muž a žena, vytvoriac jedno telo (porov. Jn 2,24), sa realizujú v hlbokom živote spoločenstva. Je to nádherný a zároveň namáhavý horizont. Projekt skutočnej lásky, ktorá sa obnovuje a prehlbuje každý deň, deliac sa o radosti a ťažkosti, je charakterizovaný darom celej osoby. Preto uznať krásu a dobrotu manželstva znamená uvedomovať si, že iba kontext vernosti a nerozlučnosti, ako aj otvorenie sa pre božský dar života, je ten vhodný pre veľkosť a dôstojnosť manželskej lásky.

Ďalších zase Kristus volá, aby ho nasledovali zblízka v kňazstve a v zasvätenom živote. Aké krásne je vedieť, že Ježiš ťa hľadá, sleduje ťa svojim pohľadom a svojim nezameniteľným hlasom hovorí aj tebe: “Nasleduj ma!” (porov. Mk 2,14).

Drahí mladí, aby sme objavili a verne nasledovali životné povolanie, ku ktorému každého z nás povoláva Pán, je nevyhnutné ostať v jeho láske ako priatelia. A priateľstvo sa udržuje iba prostredníctvom častého stretávania sa, rozprávania sa, zjednotenia a delenia sa o nádeje i obavy. Svätá Terézia Ježišova hovorila, že modlitba je “priateľský rozhovor, byť často osamote spolu s tým, o ktorom vieme, že nás miluje” (porov. Libro della vita, 8). Pozývam vás teda, aby ste teraz ostali a adorovali Krista, skutočne prítomného v Eucharistii. Rozprávali sa s ním, predkladali mu vaše otázky a počúvali ho. Drahí priatelia, modlím sa za vás celou dušou. Pokorne vás prosím, aby ste sa modlili aj za mňa. Prosme Pána počas tejto noci, priťahovaní krásou jeho lásky, aby sme vždy žili verne ako jeho učeníci. Amen!

Pozdrav vo francúzštine

Drahí mladí hovoriaci po francúzsky, buďte hrdí na to, že ste dostali dar viery a ona bude osvecovať váš život v každej chvíli. Oprite sa o vieru vašich drahých, o vieru Cirkvi! Prostredníctvom viery sme postavení na Kristovi. Stretávajte sa s ostatnými, aby ste ju prehlbovali, často prijímajte Eucharistiu, vynikajúce tajomstvo viery. Iba Kristus môže odpovedať na ašpirácie, ktoré nosíte vo vás. Nechajte sa uchytiť Bohom, aby vaša prítomnosť v Cirkvi jej dala nový rozmach!

Pozdrav v angličtine

Drahí mladí, v týchto chvíľach ticha pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou, pozdvihnime našu myseľ a naše srdcia k Ježišovi Kristovi, Pánovi nášho života a budúcnosti. Nech on vyleje svojho Ducha na nás a na celú Cirkev, aby sme mohli byť majákom slobody, zmierenia a pokoja pre celý svet.

Pozdrav v nemčine

Drahí kresťanskí mladí, hovoriaci po nemecky! V hĺbke nášho srdca túžime po tom, čo je veľké a krásne v živote. Nenechajte upadnúť vaše túžby do prázdna, ale urobte ich pevnými v Ježišovi Kristovi. On sám je základom, ktorý podopiera a pevným pilierom pre naplnený život.

Pozdrav v taliančine

Obraciam sa teraz na mladých Talianov. Drahí priatelia, táto vigília ostane ako nezabudnuteľná skúsenosť vášho života. Chráňte si plameň, ktorý zapálil Boh vo vašich srdciach túto noc: robte tak, aby nezhasol, živte ho každý deň, deľte sa o neho s vašimi rovesníkmi, ktorí žijú v tme a hľadajú svetlo pre svoju cestu. Ďakujem! Dovidenia, uvidíme sa zajtra ráno!

Pozdrav v portugalčine

Drahí priatelia, pozývam každého z vás, aby ste nadviazali osobný dialóg s Kristom a predniesli mu vaše pochybnosti, ale predovšetkým ho počúvali. Pán je tu a volá vás! Mladí priatelia, stojí za to počuť v našom srdci Ježišovo slovo a kráčať nasledujúc jeho kroky. Proste Pána, aby vám pomohol objaviť vaše povolanie v živote a Cirkvi a vytrvať v tomto povolaní s radosťou a vernosťou vediac, že On vás nikdy neopustí a nikdy vás nezradí. On je s nami až do konca sveta.

Pozdrav v poľštine

Drahí mladí priatelia z Poľska! Táto naša modlitbová vigília je preniknutá Kristovou prítomnosťou. Istý si jeho láskou, môžete sa priblížiť k Nemu s plameňom vašej viery. On vás naplní svojim životom. Vybudujte váš život na Kristovi a na jeho evanjeliu. Z celého srdca vás žehnám.

Preložil Ludovít Malík.
Zdroj: TKKBS.

Drahí mladí!

Vrúcne a zbožne sme sa zúčastnili tejto krížovej cesty sprevádzajúc tak Krista v jeho utrpení a smrti. Komentáre k jednotlivým zastaveniam – od Milosrdných sestier Svätého kríža, ktoré slúžia tým najchudobnejším a najpotrebnejším – nám pomohli vstúpiť do tajomstva slávneho Kristovho kríža, ktorý má v sebe pravú Božiu múdrosť – tú, ktorá súdi svet a tých, ktorí sa považujú za múdrych (porov. 1 Kor 1,17-19).

Na tejto ceste ku Kalvárii nám pomohlo tiež rozjímanie nad mimoriadnymi obrazmi náboženských tradícií španielskych diecéz. Sú to obrazy, v ktorých sa snúbi viera a umenie, aby tak zasiahli srdce človeka a podnietili ho k obráteniu. Ak je pohľad viery číry a autentický, krása mu slúži, dokáže priblížiť tajomstvo našej spásy, hlboko nás dojať a premeniť naše srdce, ako sa to stalo svätej Terézii od Dieťaťa Ježiša, keď rozjímala pred obrazom trpiaceho Krista (porov. Vlastný životopis,9,1).

Keď sme kráčali spolu s Ježišom k vrcholu Jeho obeti na Kalvárii, prišli mi na um slová svätého Pavla: „Kristus ma miloval a vydal seba samého za mňa“ (Gal 2,20). Tvárou v tvár láske tak nezištnej sme naplnení úžasom a vďačnosťou a pýtame sa: Čo urobíme my pre Neho? Akú mu dáme odpoveď? Svätý Ján hovorí jasne: „Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov“ (1 Jn 3,16).

Kristovo utrpenie nás podnecuje, aby sme na svoje ramená brali utrpenie sveta v istote, že Boh nie je niekým, kto je človeku a jeho údelu vzdialený či odcudzený. Naopak, on sa stal jedným z nás, „aby mohol spolu s človekom súcítiť, spolu trpieť spôsobom veľmi reálnym, a to v tele a krvi… Odtiaľ vstúpil do každého ľudského utrpenia ten, kto sa naplno na tomto utrpení podieľa a spolu ho znáša; odtiaľ do každého utrpenia preniká „consolatio“, útecha z prítomnej súcitnej, spolu trpiacej Božej lásky, a spolu s ňou vychádza hviezda nádeje“ (Spe salvi, 39).

Drahí mladí, kiež Božia láska zväčší vašu radosť a povzbudí vás, aby ste zostávali nablízku tým, ktorí sú menej obdarení. Vy, ktorí ste veľmi citliví k myšlienke deliť sa o svoj život s inými, neprechádzajte nevšímavo okolo ľudského utrpenia, kde vás očakáva Boh, aby ste zo seba ponúkli to najlepšie: svoju schopnosť milovať a súcítiť. Rôzne formy utrpenia, ktoré sme videli na Krížovej ceste, sú volaním Pána k tomu, aby sme budovali svoj život Jeho nasledovaním a urobili tak zo seba znamenia Jeho útechy a spásy. „Trpieť s druhým, trpieť za druhých; trpieť z lásky k pravde a spravodlivosti; trpieť kvôli láske a s cieľom stať sa skutočne milujúcou osobou – to sú podstatné základy humanity, ktorých zanechanie by človeku prinieslo skazu“ (Ibid.).

Dúfam, že dokážeme prijať tieto ponaučenia a uviesť ich do praxe. Obráťme preto svoj zrak ku Kristovi, pribitému na drsnom kríži, a prosme ho, aby nás naučil pravej a tajomnej múdrosti kríža, vďaka ktorej človek žije. Kríž nebol výsledkom neúspechu, ale spôsobom, ako ukázať lásku, ktorá pristupuje až k tomu najbezhraničnejšiemu darovaniu vlastného života. Otec chcel milovať ľudí v objatí svojho Syna ukrižovaného z lásky. Kríž vo svojej forme a vo svojom význame predstavuje lásku Otca a Krista k ľuďom. V ňom rozpoznávame ikonu zvrchovanej lásky, v ktorej sa učíme milovať to, čo miluje Boh a tak, ako On miluje. Toto je dobrá zvesť, ktorá vracia svetu nádej.

Preložil Peter Dufka.
Zdroj: TKKBS.

Kardinál arcibiskup Madridu,
ctihodní bratia v biskupskej službe,
drahí pátri augustiniáni,
vážení pedagógovia,
vážené autority,
drahí priatelia,

S veľkou túžbou som očakával toto stretnutie s vami, mladými pedagógmi španielskych univerzít, ktorí poskytujete významnú spoluprácu pri šírení pravdy, za nie je vždy ľahkých okolností. Srdečne vás pozdravujem a ďakujem za láskavé slová privítania, rovnako ako aj za predvedenú hudbu veľkej umeleckej hodnoty, ktorá nádherne zaznela v tomto kláštore ako výrečný svedok stáročí života modlitby a štúdia. Na tomto symbolickom mieste sa harmonicky spája rozum a viera v strohých kameňoch, ktoré boli osadené do tvaru jedného z najslávnejších monumentov Španielska. So zvláštnou záľubou zdravím tiež tých, ktorí sa v týchto dňoch v Avile zúčastnili na Svetovom kongrese katolíckych univerzít na tému: „Identita a poslanie katolíckej univerzity“.

Keď som tu spolu s vami, v mysli sa vraciam k svojim prvým krokom, keď som bol profesorom na univerzite v Bonne. I keď bolo vtedy vidieť mnohé jazvy vojny a nedostatky materiálnych dobier, všetko bolo prekonané nadšením a oduševneným záujmom, kontaktom s kolegami z rôznych odborov a túžbou odpovedať na základné i hraničné znepokojenia študentov. Toto obdobie na univerzite, ktoré som prežíval spolu s pedagógmi a študentmi, spoločne hľadajúcimi pravdu vo všetkých vedeckých odboroch, alebo, ako by povedal Alfonz X., nazývaný Múdry, toto „dobrovoľné stretnutie učiteľov a študentov s rovnakou túžbou získania poznatkov“ (Siete partidas, partida II, tit. XXXI), objasňuje význam a definíciu univerzity.

V motte týchto Svetových dní mládeže „Zakorenení a postavení na Kristovi, pevní vo viere“ (porov. Kol 2,7), môžete nájsť svetlo pre lepšie pochopenie vašej existencie a vášho poslania. V tomto zmysle, ako som už napísal vo svojom Posolstve mladým na prípravu týchto dní, výrazy „zakorenení“, „postavení“ a „pevní“ naznačujú pevné základy života (porov. č 2).

Avšak, kde nájdu mladí ľudia tieto referenčné body v takej rozdrobenej a nestabilnej spoločnosti? Vládne presvedčenie, že dnes je poslaním univerzitného pedagóga iba formovať kompetentných a efektívnych odborníkov, ktorí dokážu v každom okamihu uspokojiť požiadavky trhu. Tiež sa tvrdí, že jediná vec, ktorá musí dominovať v súčasnosti, sú čisto technické schopnosti. Samozrejme, že tento utilitárny pohľad na vzdelanie – aj univerzitné – sa dnes skutočne šíri najmä mimo oblasti univerzít.

Avšak vy, ktorí ste podobne ako ja zažili univerzitný život a ktorí teraz pôsobíte ako univerzitní pedagógovia, bez pochýb cítite túžbu po niečom vyššom, čo korešponduje so všetkými dimenziami tvoriacimi človeka. Vieme, že ak len samotná utilita a bezprostredný pragmatizmus sú hlavnými kritériami pre rast, môžu nastať dramatické straty: bezmedzné zneužívanie vedy až po totalitaristickú politiku. Možno ich ľahko spozorovať tam, kde je minimalizované akékoľvek kritérium, ktoré by presahovalo jednoduchú kalkuláciu moci. Naopak, geniálna myšlienka univerzity je práve to, čo nás chráni od takejto redukovanej a skreslenej vízie ľudstva.

V skutočnosti univerzita bola a stále je povolaná byť domovom, kde sa vždy hľadá pravda, ktorá je človekovi vlastná. Z tohto dôvodu, a nie náhodou, práve Cirkev podporuje akademické inštitúcie, pretože kresťanská viera hovorí o Kristovi ako o Logose, skrze ktorého bolo všetko stvorené (porov. Jn 1,3) a o ľudskej bytosti, stvorenej na obraz a podobu Boha. Táto dobrá zvesť objasňuje racionalitu všetkého stvorenia a pozerá na človeka ako na bytosť, ktorá má účasť na tejto racionalite a môže ju rozpoznať. Univerzita preto stelesňuje ideál, ktorý nesmie byť skreslený ani z ideologických dôvodov, ktoré by boli uzavreté racionálnemu dialógu, ani pre servilnosť utilitaristickej logiky trhu, ktorá vidí človeka len ako obyčajného spotrebiteľa.

Hľa, toto je vaša dôležitá a životná úloha. Vy ste tí, ktorí majú tú česť a zodpovednosť odovzdávať univerzitný ideál: ideál, ktorý ste dostali od vašich predchodcov, z ktorých mnohí boli pokorní nasledovníci evanjelia a ktorí, ako takí, sa premenili na velikánov ducha. Musíme sa cítiť byť ich pokračovateľmi v dejinách celkom odlišných, ale v ktorých základné otázky ľudskej bytosti aj naďalej neustále vyžadujú našu pozornosť a nútia nás ísť stále ďalej.

Cítime, že nás spája reťaz mužov a žien, ktorí sa usilovali o to, aby bola viera šírená a aby bola uctievaná ľudským rozumom. A spôsob ako to uskutočňovať nespočíva len v jej vyučovaní, ale ešte viac v jej prežívaní, stelesňovaní, rovnako ako sa vtelilo Slovo – Logos – aby si urobilo príbytok medzi nami. V tomto zmysle mladí ľudia potrebujú autentických učiteľov; osoby otvorené voči absolútnym pravdám v rôznych oblastiach poznania, ktorí vedia počúvať a žiť týmto interdisciplinárnym dialógom; ľudí, ktorí sú predovšetkým presvedčení o ľudskej schopnosti pokračovať na ceste k pravde.

Mladosť je výnimočným časom na hľadanie a na stretnutie sa s pravdou. Ako už Platón povedal: „Hľadaj pravdu pokiaľ si mladý, pretože ak to nebudeš robiť, potom sa ti vyšmykne z rúk“ (Parmenide, 135d). Táto vysoká ašpirácia je najcennejšia vec, ktorú môžete odovzdať osobným a živým spôsobom vašim študentom, a nie len nejaké anonymné a účelové techniky alebo niektoré suché dáta, využívané iba funkčným spôsobom.

Vrúcne vás preto vyzývam, aby ste nikdy nestrácali túto vnímavosť a smäd po pravde, aby ste nezabúdali, že vyučovanie nie je len suché zadeľovanie obsahu, ale formácia mladých, ktorých je potrebné chápať a vyhľadávať. Musíte v nich vzbudzovať smäd po pravde, ktorý pociťujú vo svojom vnútri, a tiež túžbu prekračovať seba samých. Buďte im podporou a posilou.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné mať v prvom rade na pamäti, že cesta k plnej pravde si vyžaduje celú ľudskú bytosť: je to cesta inteligencie i lásky, rozumu i viery. Nemôžeme pokročiť v poznaní niečoho, ak nebudeme podnecovaní láskou, a nemôžeme milovať, ak v tom nespozorujeme niečo rozumného, pretože „inteligencia a láska nie sú vzájomne oddelené: láska je bohatá na inteligenciu a inteligencia je plná lásky“ (Caritas in veritate, 30). Ak sú spojené pravda a dobro, potom je tiež spojené poznanie a láska. Z tejto jednoty vyplýva súdržnosť života a myslenia, príkladnosť, ktorou sa má vyznačovať každý dobrý vychovávateľ.

Po druhé je treba vziať do úvahy, že tá istá pravda je vždy vznešenejšia než naše ciele. Môžeme ju hľadať a blížiť sa k nej, ale nemôžeme ju celkom vlastniť, alebo ešte lepšie: pravda nás vlastní a motivuje. V intelektuálnej a pedagogickej činnosti je pokora nevyhnutnou čnosťou, ktorá nás chráni pred samoľúbosťou zatvárajúcou prístup k pravde. Nesmieme priťahovať študentov k nám samotným, ale posielať ich k tej pravde, ktorú všetci hľadáme. V tejto úlohe nech vám pomáha Pán, ktorý vás žiada, aby ste boli prostí a účinní ako soľ, ako svetlo, ktoré bez rozruchu svieti (porov. Mt 5,13-15).

To všetko nás pozýva, aby sme neustále hľadeli na Krista, v ktorého tvári žiari pravda, ktorá nás osvecuje, ale ktorá je tiež cestou, vedúcou k trvalej plnosti, pretože je pocestným, ktorý je po našom boku a svojou láskou nás nesie. V ňom zakorenení budete dobrými vodcami našej mládeže. V tejto nádeji vás zverujem ochrane Panny Márie, Stolici múdrosti, aby z vás urobila spolupracovníkov svojho Syna prostredníctvom života zmysluplného pre vás samotných a plodného na ovocie poznania a viery pre vašich študentov.

Preložil Peter Dufka.
Zdroj: TKKBS.

Drahí priatelia,

Ďakujem za láskavé slová, s ktorými sa na mňa obrátili mladí zástupcovia piatich kontinentov. S láskou pozdravujem všetkých, ktorí sa tu zhromaždili, mladých Oceánie, Afriky, Ameriky, Ázie a Európy. A tiež tých, ktorí nemohli prísť. Vždy na vás myslím a modlím sa za vás. Boh mi dal milosť, že vás môžem vidieť a počuť zblízka a spolu s vami sa ponoriť do počúvania jeho Slova. V čítaní, ktoré sme si vypočuli, zaznel úryvok z evanjelia v ktorom sa hovorí o prijatí Ježišových slov a ich uvedení do života.

Sú slová, ktoré slúžia iba pre zastavenie a odchádzajú ako vietor; ďalšie pomáhajú mysli v niektorých aspektoch; slová Ježiša ale musia dosiahnuť srdce, zakoreniť sa v ňom a formovať celý život. Bez toho zostávajú prázdne a pominuteľné. Nepribližujú nás k Nemu. A týmto spôsobom je Kristus ďaleko, ako jeden hlas medzi mnohými ďalšími, ktoré nás obklopujú a na ktoré sme už zvyknutí. Okrem toho, Učiteľ ktorý hovorí, neučí to, čo počul od iných, ale to, čím je On sám, jediný, ktorý skutočne pozná cestu človeka k Bohu, pretože On sám ju pre nás otvoril, vytvoril ju, aby sme mohli dosiahnuť autentický život, ten, ktorý vždy stojí za to, aby bol žitý za každých okolností, a ktorý ani smrť nemôže zničiť.

Evanjelium pokračuje vysvetľujúc tieto veci sugestívnym obrazom toho, kto buduje na pevnej skale, odolnej proti útokom, v protiklade s tým, kto buduje na piesku, možno na rajskom mieste ako by sme dnes povedali, ale všetko sa zrúti pri prvom nápore vetra a premení sa na ruinu.

Drahí mladí, skutočne počúvajte Pánove slová, aby boli vo vás “duch a život” (Jn 6,63), korene, ktoré živia vaše bytie, kritériá vedenia, ktoré nás pripodobňujú osobe Krista: byť chudobní duchom, hladní po spravodlivosti, milosrdní, čistého srdca, šíritelia pokoja. Robte to každý deň, pravidelne, ako sa to robí so skutočným Priateľom, ktorý nás nepodvedie a s ktorým sa chceme podeliť o životnú cestu. Viete veľmi dobre, že keď nekráčame vedľa Krista, ktorý nás vedie, rozídeme sa po iných cestách, ako napríklad po našich slepých a egoistických impulzoch, po lákadlách, ktoré lichotia, sú zaujímavé, no vo vnútri zanechávajú prázdno a frustráciu.

Využite tieto dni, aby ste lepšie spoznali Krista a nadobudli istotu, že zakorenení v Ňom, váš entuziazmus, vaša veselosť, vaše túžby ísť ďalej a dosiahnuť to, čo je najvyššie – Boha, majú vždy budúcnosť, pretože život v plnosti je už ukrytý vo vašom bytí. Nechajte ho rásť s Božou milosťou, veľkodušne a bez priemernosti, berúc vážne do úvahy svätosť ako cieľ. A pred našimi slabosťami, ktoré nás niekedy sužujú, počítame aj s Pánovým milosrdenstvom, ktorý je vždy pripravený podať nám ruku a ktorý nám ponúka odpustenie prostredníctvom sviatosti zmierenia.

Budujúc na pevnej skale bude váš život nielen pevný a stabilný, ale prispeje k nasmerovaniu Kristovho svetla na vašich vrstovníkov a na celé ľudstvo prezentujúc tak platnú alternatívu pre tých všetkých, ktorí sa v živote opustili, pretože základy vlastnej existencie boli málo pevné. Pre tých mnohých, ktorí sa uspokoja iba so sledovaním módnym prúdov, utiekajú sa k dočasnému záujmu, zabúdajúc na skutočnú spravodlivosť, alebo sa skrývajú vo vlastných názoroch namiesto toho, aby hľadali pravdu bez prídavkov.

Áno, je veľa tých, ktorí veria, že sú bohovia, myslia si, že nepotrebujú korene, ani základy, ktorými nie sú oni sami. Chceli by rozhodovať iba sami o tom, čo je pravda a čo nie, čo je dobro, alebo zlo, spravodlivé či nespravodlivé; rozhodovať o tom kto je hodný žiť, alebo môže byť obetovaný na oltári ďalších perspektív; v každej chvíli robiť náhodné kroky, bez určeného smeru nechajúc sa viesť chvíľkovým impulzom. Tieto pokušenia sú vždy pripravené. Je dôležité im nepodľahnúť, pretože v skutočnosti vedú k niečomu hmlistému, k existencii bez horizontov, k slobode bez Boha.

My, naopak, vieme dobre, že sme boli stvorení slobodní, presnejšie na Boží obraz, pretože sme protagonistami hľadania pravdy a dobra, zodpovední za naše skutky a nie slepí vykonávatelia, kreatívni spolupracovníci pri úlohe kultivovania a okrášľovania stvoreného diela. Boh si želá zodpovedného spoločníka, niekoho, kto s ním môže viesť dialóg a milovať ho.

Prostredníctvom Krista to môžeme skutočne dosiahnuť a zakorenení v Ňom dáme krídla našej slobode. Nie je práve toto dôvodom našej veľkej radosti? Nie je práve toto pevnou zemou na vybudovanie civilizácie lásky a života, ktorá bude schopná humanizovať každého človeka?

Drahí priatelia: buďte opatrní a múdri, vybudujte svoj život na pevnom základe, ktorým je Kristus. Táto múdrosť a opatrnosť bude viesť vaše kroky, nič vás nezastraší a vo vašom srdci bude kraľovať pokoj. Vtedy budete požehnaní, šťastní a vaša veselosť nakazí aj ostatných. Budú sa pýtať, aké je tajomstvo vášho života a zistia, že skala, ktorá drží celú budovu a o ktorú sa opiera celá vaša existencia, je samotná osoba Krista, vášho priateľa, brata a Pána, Božieho Syna, ktorý sa stal človekom, on spája celý vesmír. On zomrel za nás a vstal z mŕtvych, aby sme mali život a teraz z Otcovho trónu je aj naďalej živý a blízko všetkým ľuďom, neustále s láskou bdejúc za každého z nás.

Zverujem ovocie týchto Svetových dní mládeže Najsvätejšej Panne Márii, ktorá vedela povedať “áno” Božej vôli a učí nás ako nikto iný vernosti jej božskému Synovi, ktorého nasledovala až po jeho smrť na kríži. Nad tým všetkým budeme pozornejšie meditovať počas zastavení Krížovej cesty. Modlime sa, aby, ako Ona, naše dnešné “áno” Kristovi bolo aj nepodmienené “áno” jeho priateľstvu na konci tohto stretnutia a počas celého nášho života. Ďakujem.

Preklad: Ľudovít Malík.
Zdroj: TKKBS.

Drahí mladí priatelia,

Je pre mňa veľkou radosťou, že sa s vami môžem stretnúť tu, v centre tohto krásneho mesta Madrid, ktorého kľúče mi s veľkou láskou odovzdal pán primátor. Dnes je tiež hlavným mestom mladých ľudí celého sveta, kam celá Cirkev upiera svoje oči. Pán nás zhromaždil, aby sme počas týchto dní prežívali nádhernú skúsenosť Svetových dní mládeže.

Vašou prítomnosťou a účasťou na sláveniach zaznie Kristovo meno v každom kúte tohto slávneho mesta. Modlime sa, aby jeho posolstvo nádeje a lásky našlo odozvu aj v srdciach tých, ktorí neveria, alebo sa vzdialili od Cirkvi. Ďakujem vám za nádherné prijatie, ktorého sa mi dostalo, keď som vstúpil do mesta, je to znamením vašej lásky a blízkosti Petrovmu nástupcovi.

Pozdravujem pána kardinála Stanislawa Rylka, predsedu Pápežskej rady pre laikov a jeho spolupracovníkov z tohto dikastéria a ďakujem im za všetku túto prácu. Rovnako ďakujem pánovi kardinálovi Antoniovi Maria Roucovi Varelovi, arcibiskupovi Madridu, za jeho milé slová a za úsilie celej jeho arcidiecézy, spolu s ostatnými diecézami Španielska, pri príprave týchto Svetových dní mládeže, na ktorých sa pracovalo aj v ďalších miestnych cirkvách po celom svete.

Ďakujem národným, regionálnym a lokálnym predstaviteľom za ich prítomnosť a za ich spoluprácu na príprave tohto veľkého stretnutia. Ďakujem bratom v biskupskej službe, kňazom, seminaristom, zasväteným osobám a veriacim, ktorí sú tu prítomní a ktorí prišli spolu s mladými, aby prežili tieto intenzívne dni púte na stretnutie s Kristom. Z celého srdca pozdravujem všetkých vás v Pánovi a opakujem, že som veľmi šťastný, že tu môžem byť s vami. Nech plameň Kristovej lásky nikdy nezhasne vo vašich srdciach.

Pozdrav prednesený po francúzsky

Drahí mladí, hovoriaci po francúzsky, mnohí z vás odpovedali na Pánovo volanie, aby ste sa s ním prišli stretnúť do Madridu. Blahoželám vám! Vitajte na Svetových dňoch mládeže! Nesiete v srdci otázky a hľadáte odpovede. Neustále hľadanie je dobrou vecou. Hľadáte predovšetkým pravdu, ktorá nie je iba myšlienkou, ideológiou, alebo sloganom, ale Osobou, Kristom, samým Bohom, ktorí prišiel medzi ľudí! Máte pravdu, ak chcete svoj život zakoreniť v ňom, ak chcete postaviť svoj život na Kristovi. On vás miluje odjakživa a pozná vás lepšie ako ktokoľvek iný. Nech tieto dni bohaté na modlitbu, učenie a stretnutia vám pomôžu nanovo ho objaviť a lepšie ho milovať. Nech vás Kristus sprevádza v tomto milostivom čase, počas ktorého Ho všetci oslavujeme a modlíme sa k nemu.

Pozdrav prednesený po anglicky

Môj pozdrav rozširujem aj na mnohých mladých, ktorí hovoria po anglicky a prišli do Madridu. Nech tieto dni modlitby, priateľstva a slávenia priblížia jedných k druhým a k Pánovi Ježišovi. Urobte z dôvery v Kristovo slovo základ vašich životov. Zakorenení a postavení na Ňom, pevní vo viere a otvorení sile Ducha nájdete vaše miesto v Božom pláne a obohatíte Cirkev vašimi darmi. Modlime sa jedny za druhých, aby sme mohli byť radostnými svedkami Krista dnes a navždy. Nech vás všetkých žehná Boh!

Pozdrav prednesený po nemecky

Drahí priatelia hovoriaci po nemecky! S láskou pozdravujem všetkých vás. Som veľmi rád, že ste prišli v tak veľkom počte. Počas týchto dní budeme vyznávať, prehlbovať a spoločne odovzdávať našu vieru v Krista. Vždy nanovo zakusujeme: je to On, kto dáva skutočný zmysel nášmu životu. Otvorme naše srdce Kristovi. On nám daruje naplnený čas radosti a milosti tu v Madride.

Pozdrav prednesený po taliansky

Drahí talianski mladí! Pozdravujem vás s veľkou láskou a teším sa z vašej veľkej účasti, ktorú oživuje radosť viery. Prežívajte tieto dni v duchu intenzívnej modlitby a bratstva, svedčiac o vitalite Cirkvi v Taliansku, o farnostiach, združeniach, hnutiach. Podeľte sa so všetkými o toto bohatstvo. Ďakujem.

Pozdrav prednesený po portugalsky

Drahí mladí z rôznych krajín, kde sa hovorí po portugalsky a všetci tí, ktorí vás sprevádzajú, vitajte v Madride! Všetkých vás pozdravujem a pozývam vás, aby ste vystúpili až k večnému prameňu vašej mladosti a spoznali absolútneho protagonistu tohto Svetového dňa a dúfam, že aj vášho života Krista Pána. Počas týchto dní budete počuť jeho slovo. Nechajte, aby vás toto slovo preniklo a zakorenilo sa vo vašich srdciach a na ňom vybudujte svoj život. Pevní vo viere budete ohnivkom veľkej reťaze veriacich. Nemôžete veriť bez pomoci viery ďalších a mojou vierou pomáham vo viere ďalším. Cirkev vás potrebuje a vy potrebujete Cirkev.

Pozdrav prednesený po poľsky

Pozdravujem mladých z Poľska, spolurodákov blahoslaveného Jána Pavla II., iniciátora Svetových dní mládeže. Teším sa z vašej prítomnosti tu v Madride! Prajem vám požehnané dni, dni modlitby a upevnenia puta s Ježišom. Nech vás vedie Boží Duch.

Preklad: Ľudovít Malík.
Zdroj: TKKBS.

Pre veľký záujem zo strany slovenských pútnikov a ich počet sa organizácia rozhodla, že Slovákom udelí dve farnosti. Slovenské katechézy sa tak uskutočnia v okrem Farnosti sv. Any a nádeje aj vo Farnosti de la Merced.

Vo Farnosti de la Merced v Madride bude mať počas Svetových dní mládeže katechézy v slovenčine vladyka Peter Rusnák.

Mladí Slováci si tam budú môcť počas Svetových dní mládeže vypočuť katechézy žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa v farnosti augustiniánov alebo bratislavského eparchu Petra Rusnáka vo Farnosti de la Merced, ktorá má kapacitu približne 400 ľudí.

Na prípravu katechéz vladyku Rusnáka sa podujala skupina Saleziánov, ktorá pripraví všetky potrebné veci na to, aby Slováci v Madride mohli prežiť intenzívne spoločenstvo a posilnenie sa vo viere. Obe farnosti sú od seba vzdialené 5 min chôdzy, čo pútnikom umožní rýchly a pohodlný presun.

Témy sú na každý deň iné a pochádzajú predovšetkým z listu Svätého Otca Benedikta XVI. mladým pri tejto príležitosti. V stredu – podľa inštrukcií organizácií – by sa mali biskupi z celého sveta zamerať na tému Upevnení vo viere, vo štvrtok Zakorenení v Kristovi a v piatok Svedkovia Krista vo svete.

Slovenská delegácia udelila každému dňu symbol, v ktorom sa celé stretnutie bude niesť: symbolom stredy sú Korene, štvrtka Kríž, piatku Svedectvo. Program sa začína o 9.45h a končí sa slávením sv. omše o 12.30h.

Vzdialenosť medzi Farnosťou de la Merced (A) a Farnosťou sv. Any a nádeje (B).

Adresa farnosti:

Parroquia de la Nuestra Seňora de la Merced
C/ Corregidor Juan Francisco de Luján, 101, 28030 Madrid, Španielsko
Metro: Artilleros (linea 9)

FOTO: Alexandra Ščasnovičová.

Augustiniáni na Slovensku nie sú až tak známi napriek tomu, že ich zakladateľ bol velikán. V komunitnom dome v Košiciach je ich celkom päť. Po Svetových dňoch mládeže sa to pravdepodobne zmení… O situácií Augustiniánov na Slovensku, ich spiritualite a príprave na stretnutie v Madride sme sa rozprávali s ich predstaveným, pátrom Jurajom Pigulom.

“Tvoja duša nie je viac tvojou, ale všetkých bratov, a aj ich duše sú tvoje, alebo lepšie, ich duše spolu s tvojou vytvárajú jednu dušu, dušu Krista.” (sv. Augustín, List 243, 4)

Môžete sa nám trošku predstaviť?

Augustiniáni na mládežníckom plese na Slovensku.

Pôsobíme na Slovensku, konkrétne v Košiciach, už šestnásť rokov. Naša rozrastajúca sa komunita sa snaží žiť podľa Reguly a spirituality nášho duchovného zakladateľa, sv. Augustína. Základom jeho ideálu je život prvých kresťanov, ktorí mali “jedno srdce a jednu dušu” a takto spoločne kráčali k Bohu.

Z toho vychádza aj naša charizma: spoločenstvo priateľov na ceste k Bohu, vnútorný život slobody v Božej milosti a služba tam a tak, ako to Cirkev potrebuje. Na Slovensku to znamená najmä život v prospech mladých ľudí a rodín, ktorých vedieme ku duchovným i ľudským zdrojom Božej milosti.

Čo je základom vašej spirituality?

Sv. Augustín by azda povedal, že spoločné hľadanie Boha a zdieľanie tohto hľadania je našou duchovnou cestou. Čím viac Boha hľadáme a nachádzame, tým viac ho milujeme. Čím viac ho milujeme, tým viac rastie naša túžba po jeho hľadaní. Takto sa kláštor stáva školou lásky, spoločného hľadania a delenia sa s ľuďmi s tým čo sme už našli.

Páči sa mi však charakterizovať našu spiritualitu písmenom X (IKS). I ako interiorita znamená hlboký vnútorný život. Ten sa pestuje prostredníctvom modlitby, kontemplácie a sily Božieho slova. K ako komunita. Spoločenstvo priateľov na ceste k Bohu. Sv. Augustín navrhuje projekt spoločného života, v ktorom si bratia uctievajú Boha, jední v druhých. Spoločným vlastníctvom bratov je Boh. S ako služba v Cirkvi a pre Cirkev. Vychádzame v ústrety potrebám Cirkvi a znameniam čias. Na Slovensku je to služba a formácia mladých ľudí, rodín, biblické katechézy Lectio divina, vyučovanie teológie, duchovné sprevádzanie, obnovy.

Čo môže povedať dnešným mladým sv. Augustín?

Sv. Augustín pozýva mladých milovať krásu. Nielen telesnú krásu, nielen krásu umenia, ale vnútornú krásu čnosti a predovšetkým večnú krásu Boha, ktorú vyžaruje láska.

Otec Juraj: "Sv. Augustín pozýva mladých milovať krásu."

Boh je totiž „krásou všetkých krás“. Mladým Augustín pripomína, že nefalšovaná láska k Bohu sa prejavuje ako prvá láskou k blížnemu. Láska nás oslobodzuj a v nej poznávame skutočne pravdu.

To všetko každý mladý zažíva v priateľstve. Priateľstvo je veľmi dôležitou dimenziou duchovného života pre sv. Augustína. S priateľmi prešiel roky v blúdení sekty manichejcov a spolu s priateľmi sa ako 33 ročný obrátil, dal sa pokrstiť a začal žiť rehoľný život.

Život bez priateľstva pre neho nemal zmysel. Jeho životné skúsenosti ho priviedli k tvrdeniu, že pravé priateľstvo musí byť zakotvené v Bohu.

„Blažený, kto ťa miluje Pane, kto v tebe miluje priateľa a nepriateľa pre teba. Lebo len ten nestráca nijakého milého priateľa, kto miluje všetkých v tom, ktorého nemožno stratiť. A ktože je to, ak nie náš Boh?“ (Sv Augustín, Vyznania 4,9,14)

Aká je situácia Augustiánov na Slovensku? 

Naša služba, čiže naša práca zahŕňa rôzne oblasti, napr. katechézy pre mládež a rodiny, duchovné obnovy, duchovné vedenie a spoveď, púte do Gaboltova a Prešova, učiteľstvo, špecializácia na spiritualitu a teológiu sv. Augustína. V službe sú využité osobné dary každého augustiniána, či už je kňazom alebo rehoľným bratom. Na Slovensku je to služba a formácia mladých ľudí, mladých rodín, biblické katechézy – Lectio divina, vyučovanie teológie, duchovné sprevádzanie, duchovné obnovy.

V súčasnosti pôsobíme na sídlisku vo Farnosti sv. Dominika v Ťahanovciach a rozvíjame pestrú duchovnú činnosť popri našom kláštore. V kláštore máme stretká pre študentov a pracujúcu mládež, mladé rodiny a pre starších Lectio divina. Ja vyučujem patrológiu na teologickej fakulte a br. Milan taliansky jazyk na Gymnáziu T. Akvinského a je tam súčasne aj kaplánom pre študentov. P. Jozef, náš ekonóm, sa v súčasnosti viac venuje stavbe a P. Miroslav má na starosti našich kandidátov a augustiniánske bratstvo.

Otec Juraj: "Všetky naše akcie sa snažíme robiť ako komunita."

To čo však charakterizuje náš štýl, je že všetky naše akcie sa snažíme robiť ako komunita, spoločne. Okrem spomínaného robíme duchovné obnovy pre študentov, pre rehoľné spoločenstvá, farské spoločenstvá a duchovne sprevádzame mnoho ľudí. Medzi naše najväčšie podujatia a duchovné obnovy počas roka patria púte Prešov Gaboltov v lete a Košice – Prešov v pôste. Ďalej Veľkonočné trojdnie pre mladých, Silvester, púť k Božiemu Milosrdenstvu (bicyklom), obnova pre mladých v Krakove, sviatky sv. Moniky a sv. Augustína, štvrtky sv Rity a jej sviatok, augustiniánsky ples, Oldies party a podobne by sme mohli pokračovať ešte ďalej.

Chystáte sa do Madridu? Ak áno, koľko vás príde?

Do Madridu sa chystáme ako skupina 50 ľudí. Sme zapísaní ako dve skupiny Augustiniani Slovakia po 25 ľudí. Jedna skupina je z farnosti Trebišov. Boli to vlastne mladí a kaplán z tejto farnosti, ktorý ma presvedčili, aby sme šli spolu autobusom. Teda sme si vybavili jeden autobus a ubytovanie u našich augustiniánov v Colegiu san Agustín pri slávnom štadióne Real Madrid. Španielski augustiniáni už vopred dali vedieť, aby sme sa registrovali bez ubytovania, a že v našich školách a kláštoroch sa nám dostane dobrej starostlivosti. Ponúkajú nám to grátis a takto si chcú uctiť aj našu prácu v prospech mladých.

Ako sa na Madrid pripravujete?

Všetka služba v prospech mladých, ktorým slúžim bola dobrou prípravou a zakorenením sa v Kristovi. Teraz nastáva čas v prípravnom stretnutí (7. augusta) na dlhšiu reflexiu nad témou Madridu 2011. Aj cesta do Španielska bude pre nás peknou prípravou. Túžba po stretnutí so Svätým Otcom a mladými v Madride však v nás horí od prvého okamihu, keď sme sa rozhodli pre účasť.

Plánujete aj nejaký program pre mladých?

Chodíme na svetové stretnutia augustiniánskej mládeže, prípadne na podobné stretnutia na východe Európy. Všade sa tam od nás žiada nejaký program.

"SDM sú príležitosťou vychutnať si niečo, čo pre nás pripravia druhí."

Je to mnohokrát aj namáhavé, ale samozrejme radostné. Svetové stretnutia sú príležitosťou vychutnať si niečo, čo pre nás pripravia druhí. Konečne čerpanie a radosť zo zdieľania viery s mladými z celého sveta. Nemusieť myslieť práve na náš program je oslobodzujúce.

Čo si sľubujete od účasti v Madride? 

Sľubujem si istý záväzok a istú zodpovednosť, ktorá vychádza z každého takéhoto stretnutia. Väčšinou si ako skupina urobíme manifest s nejakými konkrétnymi bodmi, na ktoré môžeme nadviazať ďalší rok na našich stretkách.

Svetové dni mládeže väčšinou nadchýna ducha, zapaľuje srdcia. To si sľubujem aj tentokrát. Dáva život mladým, aby boli konkrétni naďalej v živote. Nie sú to dni ilúzie, ale „výstrelu“ do služby, ku konkrétnej láske, k hlbokému životu s Bohom.

Viete o tom, že slovenských pútnikov prichýli augustiniáni?

Som veľmi rád, že katechézy pre Slovákov budú u augustiniánov vo Farnosti sv. Anny a nádeje. Na Slovensku nás málo ľudí pozná, lebo sme len jedna komunita a naše aktivity sa sústredia na východe. Paradoxne nás možno mnohí Slováci nespoznajú na Slovensku, ale v Španielsku.

FOTO: Juraj Pigula.

-ml-