Posts Tagged ‘krížová cesta’

Drahí mladí!

Vrúcne a zbožne sme sa zúčastnili tejto krížovej cesty sprevádzajúc tak Krista v jeho utrpení a smrti. Komentáre k jednotlivým zastaveniam – od Milosrdných sestier Svätého kríža, ktoré slúžia tým najchudobnejším a najpotrebnejším – nám pomohli vstúpiť do tajomstva slávneho Kristovho kríža, ktorý má v sebe pravú Božiu múdrosť – tú, ktorá súdi svet a tých, ktorí sa považujú za múdrych (porov. 1 Kor 1,17-19).

Na tejto ceste ku Kalvárii nám pomohlo tiež rozjímanie nad mimoriadnymi obrazmi náboženských tradícií španielskych diecéz. Sú to obrazy, v ktorých sa snúbi viera a umenie, aby tak zasiahli srdce človeka a podnietili ho k obráteniu. Ak je pohľad viery číry a autentický, krása mu slúži, dokáže priblížiť tajomstvo našej spásy, hlboko nás dojať a premeniť naše srdce, ako sa to stalo svätej Terézii od Dieťaťa Ježiša, keď rozjímala pred obrazom trpiaceho Krista (porov. Vlastný životopis,9,1).

Keď sme kráčali spolu s Ježišom k vrcholu Jeho obeti na Kalvárii, prišli mi na um slová svätého Pavla: „Kristus ma miloval a vydal seba samého za mňa“ (Gal 2,20). Tvárou v tvár láske tak nezištnej sme naplnení úžasom a vďačnosťou a pýtame sa: Čo urobíme my pre Neho? Akú mu dáme odpoveď? Svätý Ján hovorí jasne: „Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov“ (1 Jn 3,16).

Kristovo utrpenie nás podnecuje, aby sme na svoje ramená brali utrpenie sveta v istote, že Boh nie je niekým, kto je človeku a jeho údelu vzdialený či odcudzený. Naopak, on sa stal jedným z nás, „aby mohol spolu s človekom súcítiť, spolu trpieť spôsobom veľmi reálnym, a to v tele a krvi… Odtiaľ vstúpil do každého ľudského utrpenia ten, kto sa naplno na tomto utrpení podieľa a spolu ho znáša; odtiaľ do každého utrpenia preniká „consolatio“, útecha z prítomnej súcitnej, spolu trpiacej Božej lásky, a spolu s ňou vychádza hviezda nádeje“ (Spe salvi, 39).

Drahí mladí, kiež Božia láska zväčší vašu radosť a povzbudí vás, aby ste zostávali nablízku tým, ktorí sú menej obdarení. Vy, ktorí ste veľmi citliví k myšlienke deliť sa o svoj život s inými, neprechádzajte nevšímavo okolo ľudského utrpenia, kde vás očakáva Boh, aby ste zo seba ponúkli to najlepšie: svoju schopnosť milovať a súcítiť. Rôzne formy utrpenia, ktoré sme videli na Krížovej ceste, sú volaním Pána k tomu, aby sme budovali svoj život Jeho nasledovaním a urobili tak zo seba znamenia Jeho útechy a spásy. „Trpieť s druhým, trpieť za druhých; trpieť z lásky k pravde a spravodlivosti; trpieť kvôli láske a s cieľom stať sa skutočne milujúcou osobou – to sú podstatné základy humanity, ktorých zanechanie by človeku prinieslo skazu“ (Ibid.).

Dúfam, že dokážeme prijať tieto ponaučenia a uviesť ich do praxe. Obráťme preto svoj zrak ku Kristovi, pribitému na drsnom kríži, a prosme ho, aby nás naučil pravej a tajomnej múdrosti kríža, vďaka ktorej človek žije. Kríž nebol výsledkom neúspechu, ale spôsobom, ako ukázať lásku, ktorá pristupuje až k tomu najbezhraničnejšiemu darovaniu vlastného života. Otec chcel milovať ľudí v objatí svojho Syna ukrižovaného z lásky. Kríž vo svojej forme a vo svojom význame predstavuje lásku Otca a Krista k ľuďom. V ňom rozpoznávame ikonu zvrchovanej lásky, v ktorej sa učíme milovať to, čo miluje Boh a tak, ako On miluje. Toto je dobrá zvesť, ktorá vracia svetu nádej.

Preložil Peter Dufka.
Zdroj: TKKBS.

Krížová cesta počas Svetových dní mládeže bude nielen veľmi španielská, 14 zastavení budú tvoriť sochy pozbierané z celého Španielska, ktorých procesie sú veľmi známe počas Veľkej noci, ale bude aj veľmi medzinárodná. Každé zastavenie bude sprevádzať skupinka mladých na čele s biskupom, ktorých krajiny v minulosti alebo v súčasnosti sú poznačené utrpením.

Putovné symboli Svetových dní mládeže - kríž a ikona.

„Medzi tisíckami účastníkov Svetových dní mládeže je tiež prihlásených 900 Číňanov z Hongkongu, 2.000 Rusov, 300 Japoncov a približne 2.000 zástupcov arabských krajín“, oznámil to v rozhovore pre agentúru Sir P. Eric Jacquinet, zodpovedný za Sekciu pre mládež v Pápežskej rade pre laikov.

Niektorí z nich sa aktívne zúčastnia na Krížovej ceste, ktorá sa bude konať v piatok, 19. augusta. P. Jacquinet ďalej dodal: „Kríž budú niesť mladí s telesným postihnutím, trpiaci ochorením aids, mladí pochádzajúci z krajín nachádzajúcich sa vo vojnových konfliktoch ako Svätá zem a Irak, alebo z krajín zasiahnutých prírodnými katastrofami ako Japonsko a Haiti. Cieľom je ukázať, že Ježiš je im nablízku v ich utrpení a ukazuje správnu cestu, ako vyjsť zo smrti v ústrety novému životu“.

Títo mladí sa zúčastnia aj uvítacieho ceremoniálu pri príležitosti príchodu pápeža Benedikta XVI. do Madridu, 18. augusta, ktorý bude rozdelený na dve časti: Svätý Otec najskôr s niekoľkými pútnikmi prejde pešo z Puerta de Alcalà na Plaza de Independencia a následne prednesie svoj príhovor mladým na Plaza Cibeles. Svätý Otec vo svojom príhovore – počas sobotňajšej vigílie na letisku Cuatro Vientos – odpovie tiež na otázky, ktoré mu položia niekoľkí mladí účastníci.

Zdroj: Tkkbs.

FOTO: Centro San Lorenzo.