Posts Tagged ‘cuatro vientos’

Drahí mladí,

Slávením Eucharistie prichádzame k vrcholnému bodu týchto Svetových dní mládeže. Keď vás tu vidím, ako ste prišli v tak veľkom počte zo všetkých kútov sveta, moje srdce sa napĺňa radosťou a myslím na osobitnú lásku, s ktorou na vás Ježiš pozerá. Áno, Pán vás má rád a nazýva vás svojimi priateľmi (porov. Jn 15,15). On vám prichádza v ústrety a túži vás sprevádzať na vašej ceste, aby vám otvoril brány naplneného života a urobil z vás účastníkov na jeho dôvernom vzťahu s Otcom.

My z našej strany, vedomí si veľkosti jeho lásky, túžime odpovedať so všetkou štedrosťou na toto znamenie vyvolenia s úmyslom podeliť sa aj s ostatnými o radosť, ktorú sme prijali. Samozrejme, v súčasnosti je veľa ľudí, ktorí sa cítia byť priťahovaní osobou Krista a túžia ho lepšie spoznať. Cítia, že on je odpoveďou na ich osobné nepokoje. Ale kým je on skutočne? Ako je možné, že niekto, kto žil na zemi pred mnohými rokmi, má dnes niečo spoločné so mnou?

V evanjeliu, ktoré sme počuli (porov. Mt 16, 13-20), vidíme opísané dva rozdielne spôsoby spoznania Krista. Prvý spočíva vo vonkajšom spoznávaní, charakterizovanom aktuálnymi názormi. Na Ježišovu otázku: „Čo hovoria ľudia, kto je Syn Človeka?“, učeníci odpovedajú: „Niektorí hovoria Ján Krstiteľ, ďalší Eliáš, iní Jeremiáš, alebo niekto z prorokov“. Znamená to, že Kristus sa považuje za väčšiu náboženskú osobnosť ako tie, ktoré už poznajú. Potom sa Ježiš obracia na učeníkov a pýta sa ich: „A za koho ma pokladáte vy?“ Peter odpovedá vetou, ktorá je prvým vyznaním viery: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ Viera presahuje jednoduché empirické alebo historické údaje a je schopná uchopiť tajomstvo Kristovej osoby v jej hĺbke.

Viera ale nie je ovocím ľudskej námahy, jeho rozumu, ale je Božím darom: „Blahoslavený si Šimon, syn Jánov, pretože ti to nezjavilo telo, ani krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.“ Má svoj pôvod v Božej iniciatíve, ktorá nám zjavuje svoju intímnosť, a pozýva nás zúčastniť sa na rovnakom božskom živote. Viera nedáva iba niekoľko informácií o identite Krista, ale predpokladá osobný vzťah s ním, priľnutie celej osoby s vlastnou inteligenciou, vôľou a citmi k Bohu, ktorý sa zjavuje.

Tak otázka „A za koho ma pokladáte vy?“ v podstate provokuje učeníkov k osobnému rozhodnutiu vo vzťahu k nemu. Viera a nasledovanie Krista sú v úzkom vzťahu. A keďže predpokladá nasledovanie Majstra, viera sa musí upevniť a rásť, musí sa stávať hlbšou a zrelšou, a to v miere, v ktorej sa posilňuje vzťah s Ježišom, intímnosť s ním. Aj Peter a ďalší apoštoli museli kráčať po tejto ceste, až pokiaľ im stretnutie so vzkrieseným Pánom neotvorilo oči k plnej viere.

Drahí mladí, aj dnes sa Kristus obracia na vás s rovnakou otázkou, ktorú položil apoštolom: „Za koho ma pokladáte vy?“ Odpovedajte mu so štedrosťou a odvahou, ako to zodpovedá mladému srdcu, ktoré máte. Povedzte mu: Ježišu ja viem, že ty si Boží Syn, že si dal svoj život za mňa. Chcem ťa nasledovať s vernosťou a nechať sa viesť tvojím slovom. Ty ma poznáš a miluješ ma. Ja ti dôverujem a odovzdávam celý môj život do tvojich rúk. Chcem, aby si ty bol silou, ktorá ma podopiera, radosťou, ktorá ma nikdy neopúšťa.

Vo svojej odpovedi na Petrovo vyznanie Ježiš hovorí o Cirkvi: „A ja ti hovorím: ty si Peter, skala, a na tejto skale postavím svoju Cirkev.“ Čo to znamená? Ježiš vybuduje Cirkev na skale Petrovej viery, ktorý vyznáva Kristovo božstvo.

Áno, Cirkev nie je jednoduchou ľudskou inštitúciou ako ktorákoľvek iná, ale je úzko zjednotená s Bohom. Sám Kristus o nej hovorí ako o „svojej“ Cirkvi. Nie je možné oddeliť Krista od Cirkvi, ako nemôžeme oddeliť hlavu od tela (por. 1 Kor 12,12). Cirkev nežije zo seba samej, ale z Pána. On je prítomný uprostred nej a dáva jej život, potravu a silu.

Drahí mladí, dovoľte mi ako Petrovmu nástupcovi pozvať vás posilniť túto vieru – ktorá nám bola odovzdaná od apoštolov – postaviť Krista, Božieho Syna, do centra vášho života. Dovoľte mi ale, aby som vám tiež pripomenul, že nasledovať Ježiša vo viere znamená kráčať s ním v spoločenstve Cirkvi. Nemôžete nasledovať Ježiša sami. Kto podľahne pokušeniu kráčať „na vlastnú päsť“, alebo žiť vieru podľa individualistickej mentality, ktorá prevláda v spoločnosti, riskuje, že Ježiša Krista nikdy nestretne, alebo skončí nasledovaním jeho falošného obrazu.

Mať vieru znamená oprieť sa o vieru tvojich bratov a aby tvoja viera slúžila rovnakým spôsobom ako podpora pre vieru ostatných. Prosím vás, drahí priatelia, aby ste milovali Cirkev, ktorá vás splodila vo viere, ktorá vám pomohla lepšie poznať Krista, ktorá vám pomohla objaviť krásu jeho lásky. Základom pre rast vášho priateľstva s Kristom je nevyhnutné spoznať dôležitosť vášho radostného začlenenia sa do farností, komunít a hnutí; ako aj každá nedeľná účasť na Eucharistii; časté zastavenie sa pri sviatosti zmierenia a zveľaďovanie modlitby i meditácie nad Božím slovom.

Z tohto priateľstva s Ježišom sa zrodí aj impulz, ktorý povedie vydať svedectvo viery v najrozličnejších prostrediach, vrátane tých, kde ju odmietajú, alebo sú k nej ľahostajní. Nie je možné stretnúť Krista a neumožniť ho spoznať ďalším. Teda nenechajte si Krista iba pre vás samých! Odovzdajte iným radosť vašej viery. Svet potrebuje svedectvo vašej viery, určite potrebuje Boha. Myslím si, že vaša prítomnosť tu – mladých z piatich kontinentov – je nádherným dôkazom plodnosti Kristovho poverenia, ktoré dal Cirkvi: „Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium každému stvoreniu“ (Mk 16,15). Aj vás čaká výnimočná úloha byť Kristovými učeníkmi a misionármi v ďalších krajinách, kde je množstvo mladých, ktorí túžia po veľkých veciach a cítia vo svojich srdciach túžbu po autentickejších hodnotách, nenechajú sa oklamať falošnými sľubmi životného štýlu bez Boha.

Drahí mladí, modlím sa za vás celou láskou môjho srdca. Zverujem vás Panne Márii, aby vás vždy sprevádzala svojím materským príhovorom a učila vás vernosti Božiemu slovu. Prosím vás tiež, aby ste sa modlili za pápeža, aby ako Petrov nástupca mohol stále utvrdzovať svojich bratov vo viere. Nech sa všetci v Cirkvi, pastieri i veriaci, približujeme každý deň stále viac k Pánovi, aby sme tak rástli vo svätosti života, a tak vydávali účinné svedectvo, že Ježiš Kristus je skutočne Božím Synom, Spasiteľom všetkých ľudí a živým zdrojom ich nádeje. Amen.

Preložil Ľudovít Malík.
Zdroj: TKKBS.

Drahí mladí,

Všetkých vás pozdravujem, osobitne mladých, ktorí mi položili svoje otázky a ďakujem im za úprimnosť s ktorou hovorili o svojich obavách, ktoré istým spôsobom vyjadrujú túžbu vás všetkých dosiahnuť niečo veľké v živote, niečo čo vám dá plnosť a šťastie. Ako však môže byť mladý človek verný kresťanskej viere a zároveň ašpirovať k veľkým ideálom súčasnej spoločnosti? V evanjeliu, ktoré sme si vypočuli, nám Ježiš dáva odpoveď na túto dôležitú otázku: „Ako mňa miloval Otec, tak aj ja milujem vás; zostaňte v mojej láske” (Jn 15,9).

Áno drahí priatelia, Boh nás miluje. Toto je veľká pravda nášho života, ktorá dáva zmysel všetkému ostatnému. Nie sme ovocím náhody, alebo iracionálnosti, ale na začiatku našej existencie je Boží plán lásky. Zostať v jeho láske teda znamená žiť zakorenení vo viere, pretože viera nie je jednoduchým prijatím niekoľkých vzdialených právd, ale intímnym vzťahom s Kristom, ktorý nás privádza k otvoreniu nášho srdca tomuto tajomstvu lásky a žiť ako osoby, ktoré vedia, že sú milované Bohom.

Ak zostanete v Kristovej láske, zakorenení vo viere, stretnete, aj napriek protivenstvám a utrpeniu, pôvodcu radosti a veselosti. Viera sa nestavia proti vašim najvyšším ideálom, naopak, pozdvihuje ich a zdokonaľuje. Drahí mladí, neuspokojte sa s niečím, čo je menej ako Pravda a Láska, neuspokojte sa s niekým, kto je menej ako Kristus. Presnejšie dnes, keď dominantná relativistická kultúra sa vzdáva hľadania pravdy, ktoré je najvyššou ašpiráciou ľudského ducha, musíme ponúknuť s odvahou a pokorou univerzálnu hodnotu – Krista, ako spasiteľa všetkých ľudí a prameň nádeje pre náš život. On, ktorý na seba zobral naše trápenie, pozná dobre tajomstvo ľudskej bolesti a ukazuje svoju prítomnosť, plnú lásky vo všetkých tých, ktorí trpia. A oni, zo svojej strany, spojení s Kristovým utrpením, sa zúčastňujú zblízka na jeho diele vykúpenia. Okrem toho, naša nezištná pozornosť k chorým bude vždy pokorným a tichým svedectvom spolutrpiacej Božej tváre.

Drahí priatelia, nech vás žiadne protivenstvo neparalyzuje! Nemajte strach zo sveta, ani z budúcnosti, ani z vašej slabosti. Pán vám umožnil, aby ste žili v tejto chvíli histórie, aby vďaka vašej viere zaznievalo jeho Meno na celej zemi.

Počas tejto modlitbovej vigílie vás pozývam, aby ste prosili Boha, aby vám pomohol objaviť vaše povolanie v spoločnosti a v Cirkvi a vytrvať v ňom s veselosťou a vernosťou. Stojí to za to, aby sme v našom vnútri prijali Kristovo volanie a kráčali s odvahou a širokým srdcom po ceste, ktorú nám ponúka! Mnohí sú Pánom povolaní do manželstva, v ktorom muž a žena, vytvoriac jedno telo (porov. Jn 2,24), sa realizujú v hlbokom živote spoločenstva. Je to nádherný a zároveň namáhavý horizont. Projekt skutočnej lásky, ktorá sa obnovuje a prehlbuje každý deň, deliac sa o radosti a ťažkosti, je charakterizovaný darom celej osoby. Preto uznať krásu a dobrotu manželstva znamená uvedomovať si, že iba kontext vernosti a nerozlučnosti, ako aj otvorenie sa pre božský dar života, je ten vhodný pre veľkosť a dôstojnosť manželskej lásky.

Ďalších zase Kristus volá, aby ho nasledovali zblízka v kňazstve a v zasvätenom živote. Aké krásne je vedieť, že Ježiš ťa hľadá, sleduje ťa svojim pohľadom a svojim nezameniteľným hlasom hovorí aj tebe: “Nasleduj ma!” (porov. Mk 2,14).

Drahí mladí, aby sme objavili a verne nasledovali životné povolanie, ku ktorému každého z nás povoláva Pán, je nevyhnutné ostať v jeho láske ako priatelia. A priateľstvo sa udržuje iba prostredníctvom častého stretávania sa, rozprávania sa, zjednotenia a delenia sa o nádeje i obavy. Svätá Terézia Ježišova hovorila, že modlitba je “priateľský rozhovor, byť často osamote spolu s tým, o ktorom vieme, že nás miluje” (porov. Libro della vita, 8). Pozývam vás teda, aby ste teraz ostali a adorovali Krista, skutočne prítomného v Eucharistii. Rozprávali sa s ním, predkladali mu vaše otázky a počúvali ho. Drahí priatelia, modlím sa za vás celou dušou. Pokorne vás prosím, aby ste sa modlili aj za mňa. Prosme Pána počas tejto noci, priťahovaní krásou jeho lásky, aby sme vždy žili verne ako jeho učeníci. Amen!

Pozdrav vo francúzštine

Drahí mladí hovoriaci po francúzsky, buďte hrdí na to, že ste dostali dar viery a ona bude osvecovať váš život v každej chvíli. Oprite sa o vieru vašich drahých, o vieru Cirkvi! Prostredníctvom viery sme postavení na Kristovi. Stretávajte sa s ostatnými, aby ste ju prehlbovali, často prijímajte Eucharistiu, vynikajúce tajomstvo viery. Iba Kristus môže odpovedať na ašpirácie, ktoré nosíte vo vás. Nechajte sa uchytiť Bohom, aby vaša prítomnosť v Cirkvi jej dala nový rozmach!

Pozdrav v angličtine

Drahí mladí, v týchto chvíľach ticha pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou, pozdvihnime našu myseľ a naše srdcia k Ježišovi Kristovi, Pánovi nášho života a budúcnosti. Nech on vyleje svojho Ducha na nás a na celú Cirkev, aby sme mohli byť majákom slobody, zmierenia a pokoja pre celý svet.

Pozdrav v nemčine

Drahí kresťanskí mladí, hovoriaci po nemecky! V hĺbke nášho srdca túžime po tom, čo je veľké a krásne v živote. Nenechajte upadnúť vaše túžby do prázdna, ale urobte ich pevnými v Ježišovi Kristovi. On sám je základom, ktorý podopiera a pevným pilierom pre naplnený život.

Pozdrav v taliančine

Obraciam sa teraz na mladých Talianov. Drahí priatelia, táto vigília ostane ako nezabudnuteľná skúsenosť vášho života. Chráňte si plameň, ktorý zapálil Boh vo vašich srdciach túto noc: robte tak, aby nezhasol, živte ho každý deň, deľte sa o neho s vašimi rovesníkmi, ktorí žijú v tme a hľadajú svetlo pre svoju cestu. Ďakujem! Dovidenia, uvidíme sa zajtra ráno!

Pozdrav v portugalčine

Drahí priatelia, pozývam každého z vás, aby ste nadviazali osobný dialóg s Kristom a predniesli mu vaše pochybnosti, ale predovšetkým ho počúvali. Pán je tu a volá vás! Mladí priatelia, stojí za to počuť v našom srdci Ježišovo slovo a kráčať nasledujúc jeho kroky. Proste Pána, aby vám pomohol objaviť vaše povolanie v živote a Cirkvi a vytrvať v tomto povolaní s radosťou a vernosťou vediac, že On vás nikdy neopustí a nikdy vás nezradí. On je s nami až do konca sveta.

Pozdrav v poľštine

Drahí mladí priatelia z Poľska! Táto naša modlitbová vigília je preniknutá Kristovou prítomnosťou. Istý si jeho láskou, môžete sa priblížiť k Nemu s plameňom vašej viery. On vás naplní svojim životom. Vybudujte váš život na Kristovi a na jeho evanjeliu. Z celého srdca vás žehnám.

Preložil Ludovít Malík.
Zdroj: TKKBS.

Nikto z organizátorov Svetových dní mládeže 2011 si takto sobotňajšiu vigíliu nepredstavoval, na druhej strane nemohla dopadnúť lepšie. Bol to zážitok, na ktorý viac než milión mladých ľudí na letisku Cuatro Vientos nikdy nezabudne.

Prichádzajúci dážď, ktorý nás všetkých prekvapil.

Niekoľko mesiacov pred začiatkom Svetových dní mládeže 2011 navštívil prípravný tím v Madride Alberto Gasbarri, hlavný organizátor ciest pápeža Benedikta XVI. Organizačný tím SDM11 sa na toto stretnutie dlho a zodpovedne pripravoval. Gasbarrimu predstavili podrobný plán cesty a program pápežovej návštevy Španielska minútu po minúte. Vo vzduchu bolo cítiť uspokojenie.

Vtom prišla od Gasbarriho nečakaná otázka, na ktorú Španieli akosi neboli pripravení: “Aký máte plán v prípade, že bude pršať?”. Nastalo hrobové ticho. Ľudia sa na seba prekvapene pozerali a nevedeli, čo na to povedať. Ani vysoko improvizačné schopnosti španielského národa nefungovali. A tak niekto narýchlo odvetil: “Na konci augusta v Madride nezvykne pršať”.

Táto milá situácia sa organizátorom veľmi živo pripomenula počas sobotňajšej vigílie, 20. augusta na Cuatro Vientos, keď po pápežovom dlhoočakávanom príchode, prišla aj menej očakávaná búrka, ktorá znemožnila pokojný a plánovaný priebeh celej slávnosti.

Prichádzajúce mračná

Mala som to šťastie, že som sa nachádzala priamo na pódiu, v blízkosti Svätého Otca, odkiaľ sme mali na celý areál prekrásny výhľad. Už po prvých minutách sme si v diaľke všimli prichádzajúce mračná a čierňavu. Bolo nám jasné, že je to len otázka času, kedy to dorazí aj k nám.

A tak sa aj stalo. Celá slávnosť bola na viac než 20 minút prerušená silným dažďom a studeným vetrom. O chvíľu k nám jeden z organizátorov pristúpil a môjmu španielskému kolegovi, s ktorým sme do príchodu pápeža celú udalosť moderovali povedal: “Priprav sa na to, že Vigília bude zrušená. Musíš to oznámiť na mikrofón”.

Musím sa priznať, že vtedy nám nebolo všetko jedno. Všetká tá obrovská príprava, očakávania a obety zo strany mladých, priamy prenos a pozornosť celého sveta. V tom čase nefungovala žiadna technika, vypadoli obraz i zvuk. Veľkoplošnú obrazovku vedľa kresla Svätého Otca museli “zachraňovať” požiarníci. Snáď ani v Holywoode by to lepšie neurobili.

Toto je pápežová mládež

Bolo to neuveriteľné! Všetci sme sa začali modliť a povzbudzovať Svätého Otca Benedikta XVI. pokrikmi Svetových dní mládeže 2011. Jedným z najemotívnejších a najmocnejších bol práve tento: “Esto es la juentud del papa!” (preklad. “Toto je pápežová mládež”).

Toto je pápežová mládež!

Zrazu na pódiu i pod pódiom vznikla atmosféra, ktorá dala ďažďu úplne iný zmysel: zmysel požehnania a jednoty.

Ako dážď začal pomaličky slabnúť, Svätý Otec sa išiel pripraviť na adoráciu, ktorá bola skutočným stredom celej vigílie. Na Cuatro Vientos zavládlo úplné ticho a ďážď prestal.

Eucharistický Kristus bol už medzi nami na pódiu a pohľady všetkých sa upreli na kustódiu z Toleda, v ktorej bola vystavená Oltárna Sviatosť. Svätý Otec predniesol modlitbu.

Až neskôr sme sa dozvedeli, že to bol práve Benedikt XVI., ktorý nechcel slávnosť zrušiť, ale žiadal, aby sa vyčkalo, kým prestane pršať. Premoknutých mladých, ktorí však ani na chvíľu nestratili radosť a pokoj povzbudil slovami: “Vaša sila je silnejšia než dážď!”. I keď jeho plánovaný príhovor nezaznel v plnom rozsahu, bol to jeden z najsilnejších duchovných zážitkov pre státisíce mladých z celého sveta, medzi ktorými som bola aj ja.

Adorácia eucharistického Krista sa stala stredobodom celej vigílie.

FOTO: Archív SDM11.

Hlavné udalosti, ktorých sa zúčastni aj samotný Svätý Otec Benedikt XVI. sa uskutočnia na dvoch kľúčových miestach: Námestie Cibeles a letisko Cuatro Vientos.

Už teraz si môžete pozrieť ich detailné plány a urobiť si tak predstavu, ako to bude vyzerať počas tých najdôležitejších stretnutí! Kliknutím na obrázok si ho môžete zväčšiť.

 • farba svetlomodrá: verejná zóna (dostupná všetkým)
 • farba oranžová: súkromná zóna (potrebná akreditácia)
 • farba červená: hlavné pódium
 • farba fialová: zastavnia Krížovej cesty
 • červená šípka: zóna prístupu (vstupné cesty)

Plán Námestia Cibeles, kde sa dňa 16. augusta o 20.00 hod. uskutoční Inauguračná sv. omša, ktorej bude predsedať kardinál arcibiskup Madridu María Antonio Rouco Varela.

Plán Námestia Cibeles, kde sa dňa 18. augusta o 19.30 hod. uskutoční privítanie Svätého Otca Benedikta XVI.

Plán Námestia Cibeles, kde sa v piatok 19. augusta o 19.30 hod. uskutoční Krížová cesta.

Plán letiska Cuatro Vientos, kde sa v sobotu 20. augusta podvečer uskutoční Vigília so Svätým Otcom a v nedeľu 21. augusta Záverečná sv. omša.

 • svetlomodrá značka: kaplnka
 • svetločervená značka: bar
 • oranžová značka: obchod so suvenírmi
 • toalety
 • bliely kríž: prvá pomoc
 • svetlošedá značka: dobrovoľníci
 • tmavošedá značka: stravovanie
 • tmanočervená značka: bod kontroly
 • tmavomodrá značka: informácie
 • zelený panáčik: únikový východ

Chceš byť počas Vigílie blízko Svätého Otca Benedikta XVI.? Potom je táto súťaž o “najlepšiu fotografiu zo Svetových dní mládeže” práve pre teba! Zapoj sa a vyhraj pozvánku do VIP zóny počas hlavného programu Vigílie, ktorá sa uskutoční 20. augusta na Cuatro Vientos.

Stačí, ak do nedele 24. júla publikuješ akúkoľvek tvoju fotografiu z predchádzajúcich Svetových dní mládeže (s vyhradenými právami), ktorá je buď zábavná, alebo umelecká, vyjadruje medzinárodnosť, či univerzálnosť stretnutia tisícok mladých z celého sveta na hlavnej stránke SDM11 na Facebooku.

K fotografií tiež uveď krátky komentár, ktorý ju opisuje alebo dopĺňa. Svoj text, prosim, začni rokom a mestom, kde sa Svetové dni mládeže, z ktorých fotka je, uskutočnili: napr. SYDNEY (2008) – Tvoj text…

O tom, ktorá fotografia je najlepšia rozhodnú samotní fanúšikovia stránky svojím hlasom “páči sa mi” alebo pozitívnym komentárom. Fotografiu môžeš publikovať len jedenkrát.

Veľa šťastia!

Výherca súťaže o "najlepšiu fotku zo Svetových dní mládeže" obdrží vstupenku do časti B.

Fotografia plánu Cuatro Vientos.

Stravný balíček pre pútnikov SDM11, ktorý obdržia na letisku Cuatro Vientos je už známy! Balíček zahrňuje olovrant a večeru v sobotu 20. augusta a raňajky spolu s obedom v nedeľu 21. augusta.

Pútnici sa môžu počas čakania na Vigíliu so Svätým Otcom Benediktom XVI. a pred i po slávení rozlúčkovej svätej omše v nedeľu 21. augusta na Cuatro Vientos tešiť na 100% španielské menu.

V stravnom balíčku nebudú chýbať “bocadillos” (v prekl. bagety) so syrom a šunkou, chipsy, poriadna dávka vody a hlavne cukru! Organizácia pripravila špeciálny stravný balíček aj pre celiatikov, diabetikov a vegetariánov. Svoje preferencie môžu uviesť vo formulári pri oficiálnej registrácií.

Tieto produkty bude obsahovať štandartný stravný balíček pre pútnika SDM11 na letisku Cuatro Vientos.

Tieto produkty bude obsahovať štandartný stravný balíček pre pútnika SDM11 na letisku Cuatro Vientos.

FOTO: Archív SDM11.