Posts Tagged ‘barajas’

Veličenstvo, vážení štátni, krajskí a miestni predstavitelia,
pán kardinál, arcibiskup Madridu a predseda Španielskej biskupskej konferencie, páni kardináli a bratia v biskupskej službe, priatelia,

Nadišla chvíľa rozlúčky. Tieto dni, ktoré som strávil v Madride s tak početnou reprezentáciou mladých ľudí zo Španielska a z celého sveta, zostanú hlboko vtlačené do mojej pamäti a do môjho srdca. Veličenstvo, pápež sa v Španielsku cítil výborne. Aj mladí protagonisti týchto Svetových dní mládeže boli tu i v mnohých ďalších mestách a lokalitách – ktoré mohli navštíviť v uplynulých dňoch – prijatí výborne.

Ďakujem Vaše veličenstvo za Vaše srdečné slová a za to, že ste boli prítomní pri mojom príchode a teraz i odlete. Ďakujem štátnym, krajským a miestnym predstaviteľom, ktorí svojou spoluprácou prejavili citlivosť na túto medzinárodnú udalosť. Ďakujem tisícom dobrovoľníkov, ktorí umožnili úspešný priebeh všetkých bodov programu tohto stretnutia: najrôznejších literárnych a hudobných, kultúrnych a náboženských akcií „festivalu mládeže“, katechéz biskupov i vystúpenia Petrovho nástupcu. Ďakujem bezpečnostným a poriadkovým silám, ako i tým, ktorí poskytovali najrôznejšie služby: od starosti o hudobnú stránku a liturgiu až k príprave, zdravotnej a zásobovacej starostlivosti.

Španielsko je veľká krajina, ktorá v zdravo otvorenom, pluralistickom a úctivom spolužití dokáže a môže robiť pokroky bez toho, aby sa zriekala svojho hlboko náboženského a katolíckeho ducha. V týchto dňoch to opäť ukázala, keď poukázala na svoje technické a ľudské kapacity v tak zásadnej a dlhodobej perspektíve významným spôsobom, ktorý umožňuje mladým ľudom zapustiť korene v Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi.

Osobitné slová vďaky patria organizátorom: predsedovi Pápežskej rady pre laikov a celému personálu tohto dikastéria; madridskému arcibiskupovi a najmä generálnemu koordinátorovi Svetových dní mládeže Mons. Cesarovi Augustovi Francovi Martinezovi i jeho početným a veľkodušným spolupracovníkom – biskupom, ktorí usilovne a obetavo pracovali vo svojich diecézach na dôkladnej príprave Svetových dní mládeže spolu s kňazmi, rehoľníkmi a veriacimi laikmi. Všetkým patrí moje poďakovanie, ktoré spájam s modlitbou za to, aby Pán žehnal vašim apoštolským námahám.

Nemôžem tiež zabudnúť poďakovať z celého srdca mladým ľudom, ktorí sa zúčastnili na týchto Svetových dňoch, za ich radostnú, nadšenú a intenzívnu účasť. Im hovorím: ďakujem a blahoželám za svedectvo, ktoré ste dali Madridu a ďalším španielskym mestám, ktoré ste navštívili. Vyzývam vás teraz k tomu, aby ste do všetkých kútov sveta šírili radostnú a hlbokú skúsenosť viery, ktorá je prežívaná v tejto ušľachtilej zemi. Odovzdávajte svoju radosť predovšetkým tým, ktorí chceli pricestovať a z rôznych dôvodov nemohli, tým, ktorí sa za vás modlili a tým, ktorých srdce bolo oslovené týmito Svetovými dňami mládeže. Svojou blízkosťou a svedectvom pomôžte svojim priateľom a druhým objaviť, že milovať Krista znamená žiť naplno.

Opúšťam Španielsko spokojný, som vďačný všetkým, ale predovšetkým Bohu, nášmu Pánovi, ktorý mi dovolil sláviť tieto dni oplývajúce toľkými milosťami a toľkými emóciami a vyznačujúce sa dynamizmom a nádejou. Áno, slávnosť viery, na ktorej sme sa zúčastnili, nám umožňuje pohliadnuť dopredu s veľkou dôverou v prozreteľnosť, ktorá vedie Cirkev na mori dejín. Preto zostáva mladou a plnou života i napriek tomu, že musí čeliť ťažkým situáciám.

Je to dielo Ducha svätého, ktorý sprítomňuje Ježiša Krista v srdci mladých ľudí všetkých čias, a tak im zjavuje veľkosť božského povolania každého ľudského srdca. Mohli sme tiež zakúsiť, ako Kristova milosť necháva padnúť múry a odstraňuje hranice vyrastajúce z hriechu medzi národmi a generáciami, a robí zo všetkých ľudí jedinú rodinu, ktorá nachádza svoju jednotu v jedinom spoločnom Otcovi a ktorá zušľachťuje a rešpektuje všetko, čo nám dal vo stvorení.

Mladí odpovedajú záväzkom, keď sa im úprimne a pravdivo ponúka stretnutie s Ježišom Kristom, jediným Spasiteľom ľudstva. Teraz sa vrátia do svojich domovov ako misionári evanjelia, „zakorenení a upevnení v Kristovi, pevní vo viere“, ale budú na svojej ceste potrebovať pomoc. Zverujem preto osobitne biskupom, kňazom, rehoľníkom a kresťanským vychovávateľom, aby sa venovali mládeži, ktorá chce v nádeji odpovedať na Pánovo volanie.

Netreba klesať na mysli pred ťažkosťami, ktoré sa v rezných podobách objavujú v niektorých krajinách. Silnejšia než to všetko je túžba po Bohu, ktorú Stvoriteľ vložil do srdca mladých ľudí a moc zhora, ktorá dáva božskú silu tým, ktorí nasledujú Majstra a tým, ktorí v ňom nachádzajú pokrm života. Nemajte strach prezentovať mladým posolstvo Ježiša Krista v celej jeho integrite a pozývať ich, aby pristupovali ku sviatostiam prostredníctvom tých, ktorým on dáva účasť na svojom vlastnom živote.

Veličenstvo, pred návratom do Ríma, by som rád znovu uistil Španielov, že na nich v modlitbách veľmi myslím a modlím sa osobitne za manželov a rodiny, ktoré čelia ťažkostiam rôzneho druhu, na núdznych a chorých, starých a na deti, a tiež na tých, ktorí nemôžu nájsť prácu. Modlím sa tiež za mládež Španielska. Som presvedčený, že inšpirovaní vierou v Krista, ponúknu zo seba to najlepšie, aby sa táto veľká krajina vyrovnala s výzvami prítomnosti a pokračovala na ceste svornosti, solidarity, spravodlivosti a slobody. S týmito pocitmi zverujem všetkých synov a dcéry tejto šľachetnej krajiny príhovoru Panny Márie, našej Nebeskej Matky a zo srdca vás všetkých požehnávam. Nech Pán neustále napĺňa vaše srdcia radosťou. Ďakujem.

Preložil Peter Dufka.
Zdroj: TKKBS.

Veličenstvo,
pán kardinál, arcibiskup Madridu,
páni kardináli,
ctihodní bratia v biskupskej a kňazskej službe,
vážení predstavitelia štátu, kraja a mesta
drahí bratia a sestry Madridu a celého Španielska,

Veličenstvo, ďakujem Vám, že ste ma spolu s kráľovnou prišli privítať, i za Vaše láskavé a milé slová na privítanie. Slová, ktoré vo mne oživujú nezabudnuteľné prejavy sympatií, ktorých sa mi dostalo v priebehu mojich predchádzajúcich návštev Španielska, osobitne v priebehu mojej nedávnej cesty do Santiaga de Compostela a Barcelony. Čo najsrdečnejšie pozdravujem všetkých prítomných tu v Barajase, aj tých, ktorí sledujú túto ceremóniu prostredníctvom rozhlasu a televízie. S veľkou vďačnosťou sa chcem zmieniť i o tých, ktorí v cirkevnom i občianskom prostredí s nemalým úsilím a obetavosťou prispeli svojím nasadením a prácou k tomu, aby sa tieto Svetové dni mládeže v Madride mohli úspešne konať a priniesť hojné ovocie.

Rád by som tiež z celého srdca poďakoval za pohostinnosť mnohých rodín, farností, kolégií a ďalších inštitúcií, ktoré prijali mladých ľudí prichádzajúcich z celého sveta, najprv v rôznych regiónoch a mestách Španielska a teraz v Madride, v tomto veľkom a kozmopolitnom meste, ktorého brány sú stále otvorené.

Som tu, aby som sa stretol s tisíckami mladých ľudí celého sveta, katolíkmi, stúpencami Krista alebo tými, ktorí hľadajú pravdu, dávajúcu pravý zmysel ich existencii. Prichádzam ako Petrov nástupca, aby som utvrdil všetkých vo viere a prežil niekoľko dní v intenzívnej pastoračnej činnosti, aby som hlásal, že Ježiš Kristus je Cesta, Pravda a Život, aby som dal podnet k budovaniu Božieho kráľovstva vo svete, medzi nami; aby som povzbudil mladých ľudí k osobnému stretnutiu s priateľom Kristom a tak, aby zakorenení v jeho osobe konvertovali na jeho verných učeníkov a odvážnych svedkov.

Prečo a za akým účelom prišlo toto množstvo mladých ľudí do Madridu? I keď by odpoveď mali dať predovšetkým samotní mladí, možno si ľahko domyslieť, že ich sem priviedla túžba počúvať Božie Slovo, ako je to v motte týchto Svetových dní mládeže, aby stavali na Kristovi a boli pevní vo viere.

Mnohí z nich počuli Boží hlas, možno len ako ľahký vánok, ktorý ich podnietil hľadať ho usilovnejšie a zdieľať s druhými skúsenosť sily, ktorú má Boží hlas v ich živote. Tento objav živého Boha prebúdza mládež a otvára im oči k výzvam sveta v ktorom žijú, vrátane jeho obmedzení a možností. Vidia povrchnosť, konzumizmus a požívačnosť, banalizovanie sexuality, nedostatok solidarity, toľkú korupciu. A vedia, že bez Boha by bolo ťažko možné čeliť týmto výzvam, byť skutočne šťastnými a vkladať všetko svoje nadšenie do uplatňovania autentického života. S ním po boku sa im však dostane svetla na cestu i dôvod k nádeji, bez toho, aby ustupovali svojím najvznešenejším ideálom, ktoré budú motivovať ich veľkorysé úsilie pri budovaní spoločnosti, v ktorej je rešpektovaná ľudská dôstojnosť a skutočné bratstvo.

Tu, v týchto dňoch, majú prednostnú príležitosť spájať svoje očakávania, vzájomne si vymieňať bohatstvá svojich kultúr a skúseností, vzájomne sa oduševňovať na ceste viery a života, v ktorom sa niektorí možno cítia osamotení alebo zneuznávaní v každodennom prostredí. Avšak nijako nie sú osamotení. Mnohí ich vrstovníci majú tie isté túžby a s dôverou v Krista vedia o budúcnosti, ktorú majú pred sebou a neboja sa radikálnych záväzkov, ktoré dávajú platnosť celému životu. Je preto mojou nesmiernou radosťou ich počuť, modliť sa s nimi a sláviť eucharistiu spolu s nimi. Svetové dni mládeže nám prinášajú posolstvo nádeje, ako šum sviežeho a čistého vzduchu oživujúceho vanutia, ktoré nás napĺňa dôverou voči zajtrajšku Cirkvi a sveta.

Zaiste, nechýbajú ťažkosti. Pretrvávajú napätia a strety na mnohých miestach sveta, vrátane prelievania krvi. Spravodlivosť a najvyššia hodnota ľudskej osoby sú ľahko podrobované sebeckým, materialistickým a ideologickým záujmom. Nie vždy je náležite rešpektované životné prostredie a príroda, ktorú Boh stvoril s toľkou láskou. Mnohí mladí pozerajú s obavami do budúcnosti, pretože hľadajú dôstojnú prácu, pretože o ňu prišli, alebo je neistá a nestála. Iní potrebujú byť varovaní, aby nepadli do osídiel drog, alebo potrebujú účinnú pomoc, pokiaľ do nich bohužiaľ upadli.

Nemálo ich v dôsledku svojej viery v Krista trpí diskrimináciami, ktoré prechádzajú k otvorenému či skrytému pohŕdaniu a prenasledovaniu, ku ktorému dochádza v rôznych regiónoch a krajinách. Sú prenasledovaní s cieľom donútiť ich, aby sa od neho vzdialili, sú odstraňované znamenia jeho prítomnosti vo verejnom živote a je zamlčované jeho sväté meno. Ja však prichádzam, aby som povedal mladým ľuďom s celou silou svojho srdca: nič a nikto vás neoberie o pokoj, nehanbite sa za Pána. On sa neváhal stať jedným z nás a zakúšať naše protivenstvá, aby nás priviedol k Bohu a tak nás zachránil.

V tejto súvislosti je treba naliehavo pomáhať mladým Ježišovým učeníkom, aby zostali pevní vo viere a vzali na seba úžasné dobrodružstvo ju hlásať a otvorene dosvedčovať vlastným životom. Vydávať odvážne, rozhodné a rozvážne svedectvo naplnené láskou k bratom, bez ukrývania vlastnej kresťanskej identity v ovzduší úctivého spolužitia s inými legitímnymi postojmi a vyžadovať zároveň patričný rešpekt k tomu svojmu.

Veličenstvo, ešte raz ďakujem za Vaše milé privítanie, a rád by som tiež vyjadril svoju úctu a blízkosť všetkým obyvateľom Španielska, rovnako ako svoj obdiv k tejto zemi, tak bohatej na dejiny a kultúru, životnosť viery, ktorá priniesla toľko plodov v mnohých svätých a sväticiach všetkých čias, v mnohých mužoch a ženách, ktorí opustili svoju vlasť, aby prinášali evanjelium do všetkých kútov sveta, a v toľkých priamych, solidárnych a dobrotou oplývajúcich ľuďoch na celom ich území. Je to obrovský poklad, ktorý zaiste stojí za to, aby bol uchovávaná konštruktívnym postojom k všeobecnému dobru dneška a ponúkať tak do budúcnosti žiarivý horizont novým generáciám. I napriek tomu, že v súčasnosti existujú dôvody ku starostiam, u Španielov prevláda túžba prekonať ich svojím charakteristickým dynamizmom, ku ktorému značne prispievajú ich hlboké kresťanské korene, ktoré boli tak plodné v uplynulých storočiach.

Čo najsrdečnejšie pozdravujem všetkých drahých španielskych a madridských priateľov a tých, ktorí prišli z iných krajín. V týchto dňoch budem s vami spojený a budem mať na mysli všetkých mladých ľudí, osobitne tých, ktorí prechádzajú skúškami najrôznejšieho druhu. Zverujem toto stretnutie Najsvätejšej Panne Márii a príhovoru svätých ochrancov týchto dní a prosím Boha, aby synov i dcéry Španielska stále požehnával a chránil. Ďakujem.

Dňa 18. augusta 2011, Madrid

Preložil: Peter Dufka.
Zdroj: TKKBS.